وبلاگهای رنگارنگ

مردی تنها وخسته اززمونه

آخرین پست های وبلاگ مردی تنها وخسته اززمونه به صورت خودکار از بلاگ مردی تنها وخسته اززمونه دریافت و با درج منبع نمایش داده شده است. در صورتیکه به محتوای منتشر شده معترض بوده و یا محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.ایران عزیزمان باردگردرغمواندوه فرورفت ................

درخواست حذف اطلاعات
باردیگرایران عزیزم ازخبرتاسف پ رشدن عده ای ازعزیزان و های تنش چه فرق دارد تحصیلکرده وفرهیخته یامعمولی درکل عزیزانش به غم نشست وخاطره تلخی باردگردر سانحه ای درعبورومرورهوایی اتفاق افتادودل برادران وخواهران وطنی وایمانی وبخصوص بازماندگان این گلهاراداغدارکردوسوزاندبدینوسیله ابرازهمدردی خودرا بابازماندگان این گلان پ رشده وملت ایران اعلام میدارم وامیدوارم باتلاش وکوشش مسئولان ومدیرانی که مربوط به عدم اینجوراتفاقات هستندکاری کنندکه دیگر شاهداینجوراتفاقات ناگوارنباشیم وارزوی صبری عجیل وبزرگ برای خانواده های این عزیزان دارم .بدینوسیله اعلام میدارم یک روزعزای عمومی دراثراین حادثه ناگواروپ رشدن این عزیزان دراین قلب برقرارمیباشدمنبع : http://bg1390.blogfa.com/post/4336/ایران-عزیزمان-باردگردرغمواندوه-فرورفت--
ای فرشته الهی روزت مبارک

درخواست حذف اطلاعات
روززن وروزمادررابه این فرشتگان الهی تبریک عرض میکنم ویادمان نرودکه این زن است که مردازدامانش به همه چیز میرسدزن فرشته ای است که مردبدون اوزندگی برایش محال است حال میخواهدزن درنقش خواهریامادریاهمسر باشدکه مرددرکناراومعناپیدامیکندای فرشه الهی روزت مبارکمنبع : http://bg1390.blogfa.com/post/4337/ای-فرشته-الهی-روزت-مبارک
واقعیتی ..................

درخواست حذف اطلاعات
امروزکه از بیرون اومدم صحنه های بدی دیدم دخت سرهایی که تقریبادربغل هم بودندویادرماشین کنارهم بودندومشغول کشیدن سیگار بودنددرعوض دخترخانومهایی رودیدم که عفتوپاک دامنی ازسروروشون میبارید وفقط چون سنشون کمی پایین بوددلشون میخواست اسب سفیدخوشبختیشون هرچه زودتربیادوانهاروسواریکی ازاین ماشینهایی که اونجابودندمیکردوباهم کمی دورمیزدندفقط همین این تمام خواسته یک دخترخوب بودفقط همین والبته یک زندگی عارفانه وزیبادورازهیاهوی زندگی مادی درمقابل دخترهای انچنانی که باپول باداورده ای ماشینی بافلان قیمت داشتندوپزمیدادند.مدتهابودفکرمی چرادخترها طرف پسرهایی مثل من نمیان چندروزیه تواینه که خیره میشم میبینم حق دارن بنده خداهاشکم که توافسایته صورت که نگونپرس ح بهم میخوره بدبختاواقعا حق دارن فقطم یه جنگل مودرست بایک قدکوتوله ای که دارم دیگه چیزی نگم بهتره دراین باره دیگه سعی میکنم درموردخودم فکرنکنم هرچی میتونم در دیگران وزیباییهاشون فکرکنم وخوشبختیشون همینوبس سرتونم درداوردم ببخشیدمنودوستان گلم انگاربغزم ترکیدودردسالیان سالم روگفتممنبع : http://bg1390.blogfa.com/post/4338/واقعیتی--
عرض تشکروسپاس .................

درخواست حذف اطلاعات
سلام به دلوقلبه وش ته خودم . رفتم به برای هزارمین بارفهمیدم مالی نیستم و یرونمیتونم جذب کنم نه پسرنه دختریعنی نه میتونم دوست خوبی پیداکنم ونه غیر توهمین مدتی که میرفتم اول انگاربه خواب رفته بودم وفکرمی همه چیزعالیه درصورتیکه واقعیت داغون داغون بودوخیلی اب بودالان یک هفته هست که نرفتم نمیدونم تداوم پیدامیکنه یانه قبلامنظورم جای قبلی خیلی سرراست ترونزدیک تر به خونه مابودوالان که خیلی دورشده یکی ازدلایل د دگی من ازاین جاوبچه هاش وخلاصه همه چیزشه احتمال زیاددیگه نخوام ونتونم دیگه ادامه بدم چه زودتموم شدیک ترمم نشددرصورتیکه جای قبل باوجودهمین وضعومشکلات چندترمی شد بعداون مشکلات وخلاصه خلاصه. البته مشکل دیگری هم باعث تشدیداین قضایا بخصوص عدم کشش مباحث درسی من هست که اصلاهیچی بیخیال بعضیا میدونن بعضی هاهم نمیدونن که خوب لازم بوده که ندونن.خوب سرنوشت ما هم قراربوده اینطوری رقم بخوره.خوب دوستان گلم این دفعه هم مثل دفعه های قبلی ببخشیدمنواگه سرتونودرداوردم من بغضم هی جمع میشه هی جمع میشه یکهومیترکه ومشکلاتم درست بشوهم نیست وکاریش هم نمیشه کردازاینکه بعضی ازدوستان باوجودبیمعرفتیهای من منت سرم میزارن پستهارومیخونن ودرحق من محبت میکنن وبرام پیام میزارن صمیمانه باتمام وجودم ازشون ممنونم وارزوی زیبا ترینهاوبهترینهاروبراشون دارم.منبع : http://bg1390.blogfa.com/post/4339/عرض-تشکروسپاس--
یاد اون زوزها یاد باد...................

درخواست حذف اطلاعات
یادش بخیرفنقلی بودیم بادخترهای همسایه هاگرگم به هوابازی میکردیم کنیدتیله بازیکه به کنارکه هیچی یک ج درست میکردیم وبایک پاروش می پریدیم هرکی یادشه برام نامشوبفرسته زوبازی میکردیم تادلتون بخواد زخموزیلی میشدپامون .یادم نمیره سیبیل اتشی اتوبرقی تیله بازی تیله 6به 3 یا3به 9 یادش بخیرچه زودزگذشت همه رفتنوماموندیم همه ازدواج وبچه ای وشغلیوماشینیوخوب این تقدیرزندگی هست که برای مانوشته شده.به داده ونداده هاش شکر.شادباشیدمنبع : http://bg1390.blogfa.com/post/4340/یاد-اون-زوزها-یاد-باد--
جامعه هنری بازداغدارشد................

درخواست حذف اطلاعات
خدای ایجاداثاردل انگیززمان کودکی وجوانی ماروگذاشتورفت.درعین ناباوری وبدون هیچ چیزی مثله بقیه هنرمندان موردعلاقه من رفت بله ایندفعه قرعه بنام ناصرچشم اذرعزیزم افتادوبایک سکته قلبی ساده رفت وماراداغدارکرد بهترین اثرش که من باهاش ارتباط برقرار بابازی سرکارخانوم افسانه بایگان هنرمندوزنده یادعشقم جونم مرحوم خسروشکیبایی عزیزم که دل مارابارفتنش سوزاندناصرعزیزهم رفت ازاواثار زیادی البته البوم باران یکی ازانهاباران عشق هست وموسیقی متن های زیادی راباهنرخ رکردوازاوبه یادگارمانده ارزوی طلب مغفرت برای این عزیزوصبرعجیل برای بازماندگانش رادارممنبع : http://bg1390.blogfa.com/post/4341/جامعه-هنری-بازداغدارشد--
جامعه دوبلاژایران بازداغدارشد..................

درخواست حذف اطلاعات
جامه هنری دوبلاژایران یک عزیزی راازدست دادکه هم درسمت مدیردوبلاژفعال فعالبودوهم دوبلری .فکرکنم سریالی که وقتش میشدهمه شبکه یک رامیزندند ومنتظ خشش بودندوخداخدامی دتاپخش شودبله سریال ناواروبابازی هنرمند نامی فرانسوی روژه هانان ودوبله مرحوم بهرام زندراهمگان هیچ وقت فراموش نمیکنیم من به نوبه خودبه جامه دوبلاژایران وخانواده این بزرگ تسلیت عرض میکنم وطلب مغفرت برای ایشون رودارممنبع : http://bg1390.blogfa.com/post/4342/جامعه-دوبلاژایران-بازداغدارشد--
به یاد دوران شیرین کودکی .................

درخواست حذف اطلاعات
امروزبعدازظهرهمین چنددقیقه پیش که از ی برگشتم چهره مغازه اش به ی نمیخورداخه جامونو2سالی هست عوض کردیم البته حدوددوسال خلاصه یادش بخیراونموقع ی نمیگفتن میگفتن بقالی خلاصه هرچی صاحبش به پسره که سنش کم هم نبودکمی پایین ترازمن مثله من پی سرنه ولی جوون تر میخوردصاحب مغازه به اون اقاه مقداری جنس دادوبد ارشدنسبت به اون اقاه گفت بهتون کمی ه بدم منواون اقاه تعجب کردیم وبهم نگاه کردیم تازه فهمیدیم اون اقای مغازه دارچی میگه خلاصه اومدمدیدم فامیلمون اینااومدن خلاصه اومدم دیدم فامیلمون اینااومدن بچه نیم وجبیشون داره شنل قرمزیو رانکال میبینه نوستالوژیک زمان من هست البته قسمتی تاتعدادی یادش بخیر چه کودکی برای خودمون داشتیم میکروژنیوس.نینتندوبقبل ازاین دواتاریووبعد اینهاس دیگه ازدست مادررفت شدای با و و......................... یاداون زمونهابخیرمنبع : http://bg1390.blogfa.com/post/4343/به-یاد-دوران-شیرین-کودکی--
واقعا یادش بخیر چه زمانی بود و الان .................

درخواست حذف اطلاعات
یادش بخیرزمانی بودکه تولدمن یاکمی قبل ترمردم به فکرهم بودن ی الان مردم چشم ندارن همدیگروببینن.زمان شاه مردم چون ازرسیدن نفت توسط شاه جلوگیری میشدن ولی مردم بهم نفت میدادن چون اونموقع هوزگازکشی نشده بودوبخاریهابانفت کارمیکردالبته هنوزهم انیکه صداقت قلب دارندوبفکرهم هستندتوی هرصنفومقامومرتبه ای که هستندانسان هستندپس باورکنیم که هنوزانسانیت نمرده چه این وردنیاوچه اونوردنیایک چیزه دیگه ای هست زودقضاوت نکنیم تادچارگناههای کبیره نشیم فقط بایک شک ساده شروع همینوبس وتبدیل به گناههای بزرگی میشه فرقی نمیکنه درهرجایی ودر هرذهنی وبهتره پس درست تصمیم بگیریممنبع : http://bg1390.blogfa.com/post/4344/واقعا-یادش-بخیر-چه-زمانی-بود-و-الان--
زندگی صحنه زیبای هنرمندی ماست هرکه بازی خودکندوازصحنه رود ..............

درخواست حذف اطلاعات
زندگی صحنه زیبای هنرمندی ماست هرکه بازی خودراکندازصحنه روداین اثربازیگری ماست که درصحنه بجاست هرکه بازی خودکندوازصحنه رود صحنه پیوسته بجاست ................منبع : http://bg1390.blogfa.com/post/4326/زندگی-صحنه-زیبای-هنرمندی-ماست-هرکه-بازی-خودکندوازصحنه-رود--
یک نگاه .یک دنیا . یک عمر .................

درخواست حذف اطلاعات
یک نگاه پرازمحبت صادقانه یک دنیا فقط رابطه وفادارانه یک عمرفقط نیم من بودن یک دنیادرکنارهم بودن زیبا تاتوانی باهم دوست بودن ان هم به طول یک عمر اول ارام شوخستگیهایت را بگذا شت دربعدتامیتوانی بشوسنگ صبورطرف مقابلت تاتوانی بگذارتاارام شودبعد باارامش تمام سخنرانی کن نگذاربانگاهت طرف مقابل راعصبانی کنی.بانگاهت به اوارامش بده نه انتقال بیقراری.وقتی واردمنزل شدی بایک خسته نباشید اوراارام کن بدون هیچ قرضی ازاوبخاطرزحماتش درخانه ویاهم دربیرون ازخانه تشکر کن بدان اوهم به اندازه تودر داخل خانه وحتی بیشتردربیرون ازخانه زحمت کشیده بعداز این نکات شروع به سخنرانی کنمنبع : http://bg1390.blogfa.com/post/4327/یک-نگاه-یک-دنیا-یک-عمر--
یادمان نرودشاید ...............

درخواست حذف اطلاعات
دروقت ارامش یاشادیه ماممکن هست ی یا انی تنهاباشندوبه کمک ما نیازداشته باشند فراموششان نکنیم شایدروزی ماهم جای انهاراگرفتیم به فکرشان باشیممنبع : http://bg1390.blogfa.com/post/4328/یادمان-نرودشاید--
ایران باردگرداغدارشد ..............

درخواست حذف اطلاعات
شهادت عده ای ازعزیزان کشورم دریادلان شرافتمندومظلوم کشورم عده ای ازعزیزانم که درراه کشورم بشهادت رسیدنددرواقعه تاسف بار نفتکش سانچی که ناگاه ازمیان مارفتندتاکشورمون صنعتش ازکارنیفتد راخدمت خانواده های داغدارشون وحضورمردم کشورم تسلیت عرض میکنم وارزوی صبروتحمل زیادرابرای خانواده های عزیزشون دارم وامیدوارم دیگرشاهداین اتفاقات نباشیم وبرای همین دوروزعزای عمومی دراین قلب ش ته اعلام میگرددمنبع : http://bg1390.blogfa.com/post/4329/ایران-باردگرداغدارشد--
قدربزرگان فامیل روخوب بدونیم عزیزان ونعمتهایی هستندبرای ما ...............

درخواست حذف اطلاعات
میدونم شماهم اعتقادداریدبه اینکه تاوقتی نعمت وجودگرم بزرگترهادرمیون ماهست مادربزرگ پدربزرگ ماد درو.................کل فامیل خیلی ساده جمعشون زودجمع میشه این نعمتهای گل ماباعث گرمای جمع شدن های فامیل هستند ووقتی نوروجودنازنینشون خاموش میشه دیگه اون محفل گرم فامیل ازهم پاشیده میشه وفامیل ازهم جدامیشن ومسائل بدی مثل دعواسرارثومیراث ومال منومال تو خیلی خیلی پیش میادوقهرهادوریهاداغون شدن شالوده اصلی فامیل پیش میادواین جمع گرم می پاشه تاهستندقدرشونوبدونیم این گلهای عزیزه ماباارزش هستندفراموششون نکنیم.گل هستندگلمنبع : http://bg1390.blogfa.com/post/4330/قدربزرگان-فامیل-روخوب-بدونیم-عزیزان-ونعمتهایی-هستندبرای-ما--
صبحی دگراغاز شد و ................

درخواست حذف اطلاعات
صبح دگراغازشدیادمان باشدامروزمان راباتوانی دگرباشورونشاط دیگری فراتراز روزقبل شروع کنیم اگر ی ازمارنجیده ازدلش دربیاریم محبت کنیم مهربانی در قبال افرادی که بهمان حتی یک ذره محبت داشته اندرارواداشته باشیم هوای دوستانمان ر شترازقبل داشته باشیم . شادیهایمان راتقسیم کنیم افرادنیازمندراازیادنبریم شاید ماهم روزی مثل انهاشدیم ونگاهمان دنبال یک دست بامحبت ازهرلحاظ راداشته باشیم یادمان باشدکمکمان به دیگران مخفی ودرچشم نباشدتامباداابرویی از ی نریزد . یادت نرودامروزراباانرژی دیگری اغازکن فراترازدیروزومتمایزازفرداشایدسرنوشت فردایت درهمین دیروزوامروزباشدیادت نرودمیتوانی دوستان ودرکل افرادی رامیتوانی درکنارخود داشته باشی که تنهاارزوی انه تی وخوبی توست وپس خوب باشوخوب زندگی کن نمیخوادحتمافردثروتمندی باشی خیلی وقتهاافرادی هستندکه درنهایت نداری همه چیزدارندهمه چیزمادیات نیست محبت به دیگران وموردمحبت قرارگرفتن ودرکناربقیه بودن هست که میشودهمه چیزتوثروت نه اینکه مهم نباشدمهم هست ولی درمرتبه ا هست پس بیاییم وزندگی درکناردوستان عزیزانمان راخویادبگیریم نه اینکه زندگی مارادست بگیردوکنترل کندالبته اول همه اینهارابه خودم میگویم وقصدپندواندرزرااصلاندارم امیدوارم اول ازهمه خودم خوب یادبگیرممنبع : http://bg1390.blogfa.com/post/4331/صبحی-دگراغاز-شد-و--
قلبودلت همیشه دریاباشد....................

درخواست حذف اطلاعات
دلی راشاد . کوله بارمشکلات زندگی راازکمرش ته وخسته ای برداشتن قلبودل غمگینی راازانزوادراوردن به نامیدی دلداری دادن وغمگینی راشاد همه اینهاهنریست که اسان است فقط کافیست دلی رابه دریازدن همه الام دلوقلبت را دورریختن وخاکی خاکی مثل یک کف دست جلورفتن وافعال بالاراپیاده وغمهای خودت هم اگروجودداشته باشدمیبینیدکه خیلی ساده وزودرفع میشوداین هنرمیخواهد که کاری هم نداردفقط بایدموقعیت شناس باشی همینوهمین ساده ساده باش مثل یک زمین سرسبزکه علفهای بیجااجازه رویش درانجاراندارندخیلی ساده حتی فکرشم نمیکنیمنبع : http://bg1390.blogfa.com/post/4332/قلبودلت-همیشه-دریاباشد--
یک نگاه به قلب ام وخوانندگانی که دیگرندارم ..................

درخواست حذف اطلاعات
روزگاری قریب خوانندگانی داشتیم پرتلاش اهل گفتگواهل پیام گذاشتن ولی گویی نمیدانم به چه دردمبتلاگشته ام که یاخواننده خاموش شده اند یاترک دیارماکرده اند نمیدانم بخاط یری یامطالب بی ارزش من شده خلاصه نمیدانم به چه دلیل این بلا به سرم امده امیدوارم که چه بیایندبه این کلبه بی ارزشودرحال نابودی ماوچه یاحتی خاموش بیاینددلی شادوقلبی بارارمش وروحی فرشته گونه مثله گذشته داشته باشندمنبع : http://bg1390.blogfa.com/post/4333/یک-نگاه-به-قلب-پاره-پاره-ام-وخوانندگانی-که-دیگرندارم--
روزپرستارراخدمت پرستاران عزیز تبریک عرض میکنم

درخواست حذف اطلاعات
روزفرشتگان سفیدپوش این فرشتگان الهی پرستاران عزیزوازجان گذشته که باعشق وبامحبت تمام برای بهبودی وکاهش الام مریضان تلاش میکنندراخدمتشون تبریک عرض میکنم وبراشون ارزوی سلامتی دارم وهمچنین تولدحضرت زینب راخدمت همگی تبریک عرض میکنممنبع : http://bg1390.blogfa.com/post/4334/روزپرستارراخدمت-پرستاران-عزیز-تبریک-عرض-میکنم
یک مادرانه زیبا .......................

درخواست حذف اطلاعات
یادش بخیراون زمونامنظورم زمان نوجوونیم بودبرنامه دیدنیهاکه همه باهاش خاطره داریم یک مستندمیشه بهش گفت نمیدونم یک مرغی رونشون داد که دخترخانومی باتخم مرغاش ازشون نگهداری میکردوبدون اینکه مرغه بفهمه یک تخم اردک روجزءتخماش گذاشت ووقتی همه ازتخم سردراوردند این جوجه اردک طبق ذات زندگیش رفت به طرف است کوچکی که اون دخترخانوم درست کرده بودوشروع به شناکردبرع بقیه جوجه ها و مرغ برحسب احساس وغریزه مادرانش رفت کمک دنبالش وجوجه مرغ که راحت تواب شنامی رغ که یجورایی شنادراب براش غیرممکن بو ی برحسب حس مادرانش رفت دنبالش تواب خیلی به سختی وبافداکاری تمام وبرخلاف مرغ بودنش که تواب نمیتونه بره رفت دنبال جوجه اش که مرغ بود ونمیدونست وخودشوانداخت تواب . این صحنه هیچ وقت ازخاطرمن نمیره مادرچیزه دیگریست وقدرشوبایدخیلی خیلی خیلی زیاددونست.این گلهاو تمام گلهای دنیاتقدیم به تمام مادران عزیزوفداکارایرانممنبع : http://bg1390.blogfa.com/post/4335/یک-مادرانه-زیبا--