وبلاگهای رنگارنگ

وکیل دیوان عدالت اداری،شهرداری و ملکی

آخرین پست های وبلاگ وکیل دیوان عدالت اداری،شهرداری و ملکی به صورت خودکار از بلاگ وکیل دیوان عدالت اداری،شهرداری و ملکی دریافت و با درج منبع نمایش داده شده است. در صورتیکه به محتوای منتشر شده معترض بوده و یا محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.تفاوت صلاحیت هیات عمومی دیوان عد اداری با شعب دیوان عد اداری

درخواست حذف اطلاعات
تفاوت صلاحیت هیات عمومی دیوان عد اداری با شعب دیوان عد اداری هیات عمومی دیوان عد اداری برای ایجاد رویه واحد در مورد آرای مشابه،صدور رای وحدت رویه درباره آرای متعارض و ابطال مصوبات غیرقانونی دارای صلاحیت رسیدگی است. با این وجود بایستی اصل را صلاحیت شعب دیوان عد اداری قرار داد.مع الوصف و توجهاً به تفاوت صلاحیت های هیات عمومی دیوان عد اداری با شعب دیوان،امکان رسیدگی به دو خواسته ای که هر یک در صلاحیت یکی از مراجع فوق است،اقدامی غیر فنی است. در این باره دادنامه مرتبطی صادر شده که در زیر درج می گردد: طرح دو خواسته 《 تبدیل وضعیت》و《 ابطال بخشنامه》 که یکی در صلاحیت شعب و دیگری در صلاحیت هیاُت عمومی دیوان است نیز از مصادیق ماده ۲۷ آیین نامه آئین نامه دادرسی دیوان و محکوم به قرار رد شکایت است. کلاسه پرونده : ۹۰۲۹۷۶/۹۰/۱۰ راُی دیوان شاکی با توجه به ستون دادخواست و شرح آن با دو خواسته اعلام شکایت نموده است : ۱- تبدیل وضعیت از قراردادی به رسمی ۲- ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۲۳ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱ که در یک دادخواست قابل رسیدگی نمی باشد، لذا صرفنظر از ماهیت دعوا به علت تعدد خواسته مستنداً به ماده ۲۷ آئین دادرسی دیوان عد اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. شاکی در صورت تمایل می تواند دادخواستی با خواسته مشخص بودن ابهام و تعدد تنظیم و تقدیم نماید تا رسیدگی گردد، ضمناً راهنمایی می شود ( برای جلوگیری از تکرار اشتباه ) اگر اعتراض به بخشنامه مذکور در دادخواست دارد و ابطال آن را می خواهد باید از طریق هیاُت عمومی دیوان عد اقدام نماید. این قرار قطعی است. رئیس شعبه ۱۰ دیوان عد اداری - مستشار شعبهمنبع : http://masoodferidani.blogfa.com/post/993
آیا وک در تعزیرات حکومتی نیز مشمول مقررات عمومی وک در دادگاه هاست؟

درخواست حذف اطلاعات
آیا وک در تعزیرات حکومتی نیز مشمول مقررات عمومی وک در دادگاه هاست؟ نمونه دادنامه ای از شعبه یک دیوان عد اداری در این باره صادر شده که در زیر درج می گردد: شرایط وک در دادگاههای مستند به حکم آمره و مطلق ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی برای وک در تعزیرات حکومتی نیز لازم الاجراست. درباره اعتراض به رای تعزیرات حکومتی چه اطلاعاتی دارید؟ کلاسه پرونده : ۹۰۱۷۴۱/۱ راُی دیوان شاکی به شرح دادخواست تقدیمی نسبت به تصمیم ادارات طرف شکایت مبنی بر عدم پذیرش وک وکلای غیر از وکلای دادگستری معترض و به شرح خواسته تقاضای رسیدگی نموده است که با توجه به بررسی محتویات پرونده و ملاحظه مفاد دادخواست تقدیمی و لایحه واصله از طرف شکایت نظر به اینکه اطلاق ماده ۳۳ قانون آئین دادرسی مدنی به شرح بین الهلالین 《 وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وک در دادگاهها برای آنان مقرر شده است》. مفید وم و دارا بودن شرایط وک در دادگاهها برای کلیه وکلای متداعیین می باشد و چون در قانون مقررات تعزیرات حکومتی در خصوص وک در مراجع مذکور حکم خاصی بیان نشده است. و در موارد سکوت قوانین مراجع خاص باید حکم موضوع را از قوانین و مقررات عمومی استباط کرد بنابراین به دلیل سکوت قوانین و مقررات سازمان تعزیرات در خصوص وک در مراجع مذکور با توجه به حکم آمره و مطلق ماده ۳۳ قانون آئین دادرسی مدنی در دادگاههای عمومی و انقلاب ، شرایط وک در تعزیرات حکومتی مشمول حکم مقرر در ماده یاد شده بوده است و لذا تصمیم و اقدام سازمان طرف شکایت مغایر قانون تشخیص نگردیده و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد، راُی صادره قطعی است. دادرس شعبه ۱ دیوان عد اداری - مستشار شعبهمنبع : http://masoodferidani.blogfa.com/post/994
آیا در مورد قراردادهای پیمانی،قانون کار اجرا می شود؟

درخواست حذف اطلاعات
آیا در مورد قراردادهای پیمانی،قانون کار اجرا می شود؟ نمونه دادنامه ای درباره سوال بالا در زیر درج گردیده است: انعقاد قرارداد پیمانی موجب وج فرد از شمول قانون کار و عنوان 《 کارگر》 است. کلاسه پرونده: ۹۰۱۵۴۴ راُی دیوان در خصوص شکایت شاکی به طرفیت اداره تعاون کار و امور اجتماعی بابلسر به خواسته اعتراض به راُی شماره ۴۴ مورخ ۹۰/۵/۲۳ نظریه اینکه اداره مشتکی عنه برابر مقررات به شکایت رسیدگی کرده و نامبرده دلیل و مدرکی که موجب بی اعتباری و تز ل راُی معترض عنه را فراهم می نماید ارائه و ابرازننموده است و ایراد وی مبتنی بر قانون نمی باشد زیرا شاکی دلیلی بر وجود رابطه کارگری و کارفرمایی با کارفرمایی خود ارائه نکرده است مستخدمین پیمانی آموزش و پرورش مشمول مقررات کار نیستند و کلیه حقوق و مزایای کارمندان پیمانی بر اساس قانون استخدام کشوری پرداخت می شود لذا دیوان به استناد مفهوم مخالف ماده ۲ و ۳ از قانون کار حکم به رد شکایت و ابرام راُی معترض عنه را صادر و اعلام می کند. این راُی برابر ماده ۷ و ۱۳ قانون دیوان عد اداری صادر گردیده و قطعی است. رئیس شعبه ۱۸ دیوان عد اداری - مستشار شعبهمنبع : http://masoodferidani.blogfa.com/post/996
رای شماره1154مورخ1396/11/10هیات عمومی دیوان عد اداری درباره عوارض باغها در شیراز

درخواست حذف اطلاعات
رای شماره1154مورخ1396/11/10هیات عمومی دیوان عد اداری درباره عوارض باغها در شیراز هیات عمومی دیوان عد اداری به عنوان یک نهاد تخصصی به شکایات اشخاص از مصوبات شوراهای ی ا رسیدگی می نماید. در دادنامه زیر مصوبه شورای شهر شیراز راجع به عوارض تأمین خدمات عمومی و شهری از مالکان باغها از تاریخ تصویب باطل اعلام شده است. گردشکار و رای صادره در زیر آمده است:منبع : http://masoodferidani.blogfa.com/post/999
رای شورای رقابت در مورد رفع محدودیتهای تاسیس داروخانه ها

درخواست حذف اطلاعات
رای شورای رقابت در مورد رفع محدودیتهای تاسیس داروخانه ها شورای رقابت طی رایی به توقف اجرای مقررات مربوط به حدنصابهای جمعیتی و فاصله مکانی داروخانه ها از هم نظر داد.رای صادره به قرار زیر است: با توجه به اینکه عمل به مواد ۴ و ۱۵ آیین نامه تاسیس و اداره داروخانه ها مصوب ۱۳۹۳ جهت صدور مجوز تاسیس داروخانه باعث ممانعت و مشکل ورود بنگاه های جدید به بازار می شود و این محدودیت با منطق اشباع بازار به منظور حفظ وضعیت و سود انحصاری بنگاه های موجود وضع شده است. لذا این اقدام به استناد تبصره ۲ ماده ۷ قانون، اخلال در رقابت و همچنین به استناد تبصره ۲ ماده ۳ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی رویه ضد رقابتی تشخیص داده شد و به منظور ممانعت از بروز وضعیت انحصاری و توقف رویه ضد رقابتی، رای به توقف مواد ۴ و ۱۵ آیین نامه تاسیس و اداره داروخانه ها مصوب ۱۳۹۳ که به منزله عدم پذیرش درخواست مجوز به دلیل اشباع بازار می باشد، داده شد. شایان ذکر است موارد4 و 15 آیین نامه داروخانه ها،ضوابط و محدودیتهایی برای تاسیس داروخانه از نظر جمعیت محل و نیز رعایت فاصله مکانی با داروخانه های دیگر را مورد حکم قرار داده است. .منبع : http://masoodferidani.blogfa.com/post/1001
نحوه احراز گران فروشی در کالاهای فاقد نرخ مصوب در تعزیرات حکومتی

درخواست حذف اطلاعات
نحوه احراز گران فروشی در کالاهای فاقد نرخ مصوب در تعزیرات حکومتی در سازمان تعزیرات حکومتی تخلف گران فروشی یکی از مواردی است که موجب پیگرد تعزیراتی واحد متخلف می گردد. منطقاً برای اطلاق گران فروشی به فروش انجام شده، بایستی گرفتن بهایی فراتر از نرخ قانونی احراز گردد. اما نحوه اطلاق گران فروشی و شرایط پیگرد عمل فروشنده در کالاهایی که نرخ مصوب ندارند،چگونه است: شعبه 13 دیوان عد اداری در این باره رایی صادر نموده است که در زیر درج می گردد: برای احراز بزه گران فروشی کالاهای فاقد نرخ مصوب، ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری ا امی است. کلاسه پرونده : ۱۱۰/۹۱/۱۳ راُی دیوان نظر به محتویات پرونده و توجهاً به اینکه اتهام شرکت شاکی گرانفروشی داروی دامی بوده و شرکت مذکور طی شکوائیه تقدیمی مدعی گردیده که مرتکب گرانفروشی دارو نشده است بنابراین با توجه به اینکه داروهای دامی ۱- فلور فنیکل ۲- انروفلو اسین فاقد نرخ مصوب می باشند لذا جهت احراز قیمت متعارف داروهای مزبور براساس هزینه های واقعی تولید در زمان تنظیم گزارش نیاز به اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری می باشد که در پرونده مربوطه سازمان مشتکی عنه به این تکلیف قانونی نکرده است بنا به مراتب مزبور اتخاذ تصمیم سازمان تعزیرات حکومتی براساس تحقیقات ناقص بوده که صحیح به نظر نمی رسد لذا شکایت شاکی وارد تشخیص و دادنامه معترض عنه را نقض می نماید تا سازمان مشتکی عنه با رعایت مفاد دادنامه دیوان و سایر مقررات قانونی نسبت به اتخاذ تصمیم شایسته اقدام نماید راُی صادره قطعی است. رئیس شعبه ۱۳ دیوان عد اداری - مستشار شعبهمنبع : http://masoodferidani.blogfa.com/post/998
در دعاوی دیوان عد اداری چه مجموعه یا نهادی را به عنوان خوانده(متشاکی)معرفی نماییم؟

درخواست حذف اطلاعات
در دعاوی دیوان عد اداری چه مجموعه یا نهادی را به عنوان خوانده(متشاکی)معرفی نماییم؟ در آن دسته از پرونده های دیوان عد اداری که منظور از آنها تخلف یا ا ام به اقدامی توسط وزارتخانه ها،ادارات کل و یا دوایر مستقر در شهرستانها می باشد،عنوان خوانده چگونه باید تعیین شود؟ بیشتر بدانید:چگونگی شکایت از ادارات تی در دیوان عد اداری رویه جاری این است که ادارات کل یا حتی دوایر شهرستانها به عنوان خوانده تعیین می گردد و شعب دیوان عد اداری نیز ایرادی به این موضوع وارد نمی نمایند. اما به نظر می رسد نظری که شعبه 9 دیوان عد اداری در این باره اعلام نموده است،حقوقی تر باشد: سازمان های استانی زیر مجموعه وزارتخانه ها ، فاقد استقلال مالی بوده و در طرح دعوی علیه آنها باید وزارتخانه متبوع نیز خوانده قرار گیرد. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۲۷۶۳ مورخ: ۱۳۹۱/۹/۲۰ راُی دیوان با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه دفاعیه مشتکی عنه ثبت به شماره دفتر شعبه نهم ، نظر به اینکه سازمان های استانی زیر مجموعه وزارتخانه های مربوط بوده و فاقد اختیارات استقلال مالی می باشند ، چون شاکی وزارتخانه متبوع را طرف شکایت قرار نداده است ، بدین لحاظ قرار رد شکایت وی صادر و اعلام می گردد. راُی صادره وفق ماده ۷ قانون دیوان عد اداری قطعی است. رئیس شعبه ۹ دیوان عد اداری - مستشار شعبهمنبع : http://masoodferidani.blogfa.com/post/995
دادنامه شماره 1296 دیوان عد اداری درباره عوارض تفکیک اراضی و اعیان مشکین دشت

درخواست حذف اطلاعات
دادنامه ابطالی شماره 1296 دیوان عد اداری درباره عوارض تفکیک اراضی و اعیان مشکین دشت هیات عمومی دیوان عد اداری برای چندمین بار یکی دیگر از مصوبات شوراهای شهر و این بار مصوبه شورای شهر مشکین دشت در مورد عوارض تفکیک اراضی و اعیان را طی دادنامه شماره 1296-1396/12/22باطل اعلام نمود. گردشکار و متن رای به قرار زیر است:منبع : http://masoodferidani.blogfa.com/post/1000
نقض رای تخلفات اداری به جهت عضویت عضو صادرکننده رای بدوی درهیات تجدیدنظر

درخواست حذف اطلاعات
نقض رای تخلفات اداری به جهت عضویت عضو صادرکننده رای بدوی درهیات تجدیدنظر اعضای هیات های تجدیدنظر تخلفات اداری بایستی افرادی غیر از اعضای هیات بدوی باشند در غیر این صورت مرجع طرف شکایت مجدداً در قالب و هیات همان اشخاصی که رای بدوی را صادر نموده اند به قضاوت رای خود می نشیند!! از شعبه 23 دیوان عد اداری دادنامه ای در این باره صادر شده است که در زیر درج می گردد: اعضای هیاُت صادرکننده راُی نقض شده نمی توانند عضو هیاُت هم عرض تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری باشند. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۱۴۱۷ راُی دیوان با عنایت به اینکه آقای ( الف .ر) در دادخواست تقدیمی علیه سازمان پزشکی قانونی ( هیاُت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان پزشکی قانونی کشور) نسبت به راُی شماره ... صادره از هیاُت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان سازمان پزشکی قانونی طرح شکایت نموده است و مدعی است شکایت قبلی از راُی مورد اعتراض به هیاُت هم عرض ارجاع گردید در حالی که آقای ( م .خ) در هر دو هیاُت حضور داشته است که بر خلاف مقررات است. خوانده بدون اشاره به این حضور تکراری بعضی از اعضاء در هیاُت بعدی اقدام به دفاع و ارسال لایحه دفاعیه نموده است. در نهایت با توجه به اینکه حضور آقای ( م.خ) در صدور راُی قبلی هیاُت تجدیدنظر در کنار آقای ( ب.و) در صدور راُی مورد اعتراض تکرار گردیده است که با راُی وحدت رویه شماره ۲۹۱ -۹۰/۷/۱۸ هیاُت عمومی دیوان عد اداری منافات دارد، لذا با وارد دانستن شکایت به استناد راُی هیاُت عمومی مذکور راُی به ورود شکایت تا نسبت به موضوع بدون حضور اعضای قبلی هیاُت تجدیدنظر اقدام به صدور راُی نمایند. راُی صادره قطعی است. رئیس شعبه ۲۳ دیوان عد اداری - مستشار شعبه بیشتر بدانید:درباره تخلفات اداریمنبع : http://masoodferidani.blogfa.com/post/997
قرارداد کار و نقش آن در تعیین نوع رابطه،قانون حاکم و حقوق کارگر یا مستخدم

درخواست حذف اطلاعات
قرارداد کار و نقش آن در تعیین نوع رابطه،قانون حاکم و حقوق کارگر یا مستخدم مستند اصلی رسیدگی در هیات های حل اختلاف و تشخیص مستقر در اداره کار،رفاه و تامین اجتماعی، قرارداد کار است.بنابراین وقتی قرارداد مذکور به صورت کتبی نوشته شده است،می توان از مفاد آن به شرایط و جزییات رابطه پی برد. مثلاً می دانیم که حتی دستگاه های اجرایی ممکن است با نیروهای خود قرارداد کار مشمول قانون کار تنظیم نمایند و یا اینکه با پرسنل،قرارداد کار تنظیم نمایند ولی رابطه خدمتی را تابع قوانین عام استخدام کشوری و مدیریت خدمات قرار دهند. از طرفی میزان حقوق و مزایا و مدت قرارداد نیز معمولاً در قراردادهای کتبی درج می شود. پس بر هیات های رسیدگی کننده اداره کار است که به منظور رسیدگی اصولی و جهت کشف واقع این مدرک را مطالبه و با توجه به آن اظهارنظر نمایند. نمونه دادنامه ای از دیوان عد اداری در این رابطه درج می گردد: به دلیل وم تعیین دقیق نوع قرارداد کار از جانب هیاُت حل اختلاف و عدم توجه به این مهم ، راُی معترض عنه نقض می گردد. کلاسه پرونده: ۹۰۱۸۸۲/۹۰/۱۱ راُی دیوان در خصوص شکایت مطروحه به شرح فوق الذکر با توجه به مدارک ابرازی بالاخص فتوکپی صورتحساب متشکله در اداره کار و عدم پاسخ طرف شکایت علی رغم ابلاغ قانونی اخطاریه و گذشت مهلت قانونی نظر به اینکه طرف شکایت در جلسه هیاُت حل اختلاف اقرار به وجود قرارداد نموده است که این امر مورد تاُیید بازرس کار نیز بوده اما نوع و محتوای قرارداد مشخص نگردیده است و ضروری بوده هیاُت حل اختلاف در این خصوص تحقیقات لازم را بعمل آورد و قرارداد از کارفرما مطالبه نماید تا نوع روابط طرفین و قانون حاکم مشخص گردد لذا شعبه مستنداً به مواد ۷ ، ۱۳ ، ۱۴ و ۲۲ قانون دیوان عد اداری حکم به ورود شکایت و نقض راُی معترض عنه جهت رسیدگی در هیاُت هم عرض صادر و اعلام می نماید. راُی صادره قطعی است. رئیس شعبه ۱۱ دیوان عد اداری - مستشار شعبهمنبع : http://masoodferidani.blogfa.com/post/1002
شکایت به دیوان عد اداری در موضوع اصلاح عنوان شغلی کارگر

درخواست حذف اطلاعات
شکایت به دیوان عد اداری در موضوع اصلاح عنوان شغلی کارگر در لیست بیمه ارسالی کارفرما به تامین اجتماعی عنوان شغلی بیمه شده(کارگر)قید می شود. ولی بعضاً به دلایل مختلف این عنوان با شغل واقعی کارگر مطابقت ندارد. از آنجاییکه این تعارض در موقع بازنشستگی و به جهت تفاوت احکام اشتغال در مشاغل ساده با مشاغل سخت و زیان آور و موارد دیگر مهم و موثر است،ذینفع این موضوع یعنی کارگر در مقام رفع مشکل و برای تغییر عنوان شغلی به تامین اجتماعی مراجعه می نماید. جواب منفی تامین اجتماعی در قبال خواسته متقاضی تغییر عنوان شغلی، در یکی از موارد منتهی به شکایت کارگر در دیوان عد اداری و صدور چنین حکمی گردیده است: اصلاح عنوان شغلی از کارگر ساده به آسیابان در فهرست ارسالی کارفرما به تاُمین اجتماعی امکان پذیر است. شماره دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۲۶۴۳ مورخ: ۱۳۹۱/۰۹/۲۵ راُی دیوان در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی عنه ... شعبه پس از بررسی دادخواست و ضمایم آن ، نظر به اینکه مطابق راُی هیاُت تشخیص اداره کار به شماره ... عنوان شغلی شاکی، آسیابان بوده است و کارفرما به عنوان کارگر ساده در سنوات ۶۶ لغایت ۹۰ مبادرت به ارسال لیست نموده است، بنابراین با توجه به مراتب بالا حکم به ورود شکایت و اصلاح لیست های ارسالی کارفرما به تاُمین اجتماعی از حیث عنوان شغلی کارگر ساده به آسیابان صادر و اعلام می شود . راُی صادره با استناد به ماده ۷ قانون دیوان عد اداری قطعی است. رئیس شعبه ۱۶ دیوان عد اداری - مستشار شعبهمنبع : http://masoodferidani.blogfa.com/post/967
نحوه اعتراض به ملی اراضی و مرجع رسیدگی به آن چیست؟

درخواست حذف اطلاعات
نحوه اعتراض به ملی اراضی و مرجع رسیدگی به آن چیست؟ ت بر اساس قوانین ملی اراضی بویژه قانون ملی شدن جنگلها و مراتع،اراضی جنگلی و مراتع را تشخیص و سند این اراضی به نام ت تنظیم می شود. اگر شخصی مدعی آن است که زمین وی جنگل یا مرتع نبوده است و یا اینکه جزو مستثنیات است،می بایست در مقام ابطال تشخیص یا رای صادره در مورد جنگل یا مرتع تشخیص دادن ملک خود برآید. در غیر این صورت نمی توان بر اقدام ت در مورد ملی اراضی ده گرفت و مانند مورد زیر برای اثبات تخلف ت یا تصدیق خسارت به مرجعی مانند دیوان عد اداری یا هر مرجع قضایی دیگر مراجعه نمود. از خدمات متخصص املاک بهره مند گردید. دادنامه مربوطه به قرار زیر است: اداره منابع طبیعی مسئولیتی در جبران خسارت ناشی از ملی اراضی ندارد. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۲۳۵۰ مورخ: ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ راُی دیوان اراضی که به تشخیص مراجع قانونی و به طور قطعی ملی اعلام شده است و به نام ت سند صادر گردیده و یا به تصرف ت در آمده است، موجب مسئولیت منابع طبیعی به پرداخت خسارت نشده و نتیجتاً تصدیق خسارت هم وجاهت ندارد. در پرونده مطروحه دلیلی بر رفع اثر از نشخیص ملی بودن اراضی به میزان ۸۰۰۰ متر مربع ابراز نشده ، لذا قرار رد در خواست شاکی صادر و اعلام می گردد. راُی صادره قطعی است. رئیس شعبه ۷ دیوان عد اداری- مستشار شعبهمنبع : http://masoodferidani.blogfa.com/post/968
دادنامه شماره1136 -1396/11/3 دیوان عد اداری درباره عوارض ب و پیشه دفاتر اسناد رسمی

درخواست حذف اطلاعات
هیات عمومی دیوان عد اداری پیش از این در پی شکایت نگارنده(مسعود ف ی- پایه یک دادگستری) طی دادنامه شماره شماره 566-14/6/1396 رأی هیأت تخصصی را در مورد رد اعتراض به وضع عوارض ب و پیشه برای دفاتر وک را نقض و مصوبه مورد اعتراض را ابطال نمود. ولی در دادنامه زیر می بینیم که به دلایل نامعلوم و علیرغم ی ان بودن وضعیت وکلای دادگستری و سردفتران اسناد رسمی از حیث شوونات شغلی و دارا بودن قوانین و سازمان خاص و...نسبت به سردفتران اسناد رسمی ،وصول عوارض ب و پیشه ناروا قلمداد نشده است!!!منبع : http://masoodferidani.blogfa.com/post/981
نمونه رای دیوان عد اداری درباره عدم صلاحیت دیوان برای اصلاح آرای کمیسیون های اداری

درخواست حذف اطلاعات
اصلاح آرای صادره از مراجع شبه قضایی از جمله مراجع حل اختلاف کار از اختیارات مرجع صادر کننده راُی بوده و خارج از صلاحیت دیوان است. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۴۷۱۹ مورخ: ۱۳۹۱/۱۲/۱۶ راُی دیوان در خصوص شکایت شاکی به طرفیت اداره تعاون ، کار ورفاه اجتماعی شهرستان اصفهان به خواسته ا ام اداره کار به اصلاح راُی هیاُت حل اختلاف به شماره ... مورخ ... هیاُت حل اختلاف ، نظر به اینکه اصلاح راُی صدرالذکر از اختیارات مرجع صادرکننده راُی بوده و خواسته شاکی خارج از حدود اختیارات و صلاحیت مندرج در ماده ۱۳ قانون دیوان عد اداری بوده، لذا اقامه شکایت به کیفیت مطروحه قابلیت استماع را نداشته ، قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. این راُی قطعی است. مستشاران شعبه ۱۸ دیوان عد اداریمنبع : http://masoodferidani.blogfa.com/post/970
صلاحیت کمیسیون ماده 100 از نظر مکانی و زمانی چیست | نمونه رای دیوان درباره ماده 100

درخواست حذف اطلاعات
صلاحیت کمیسیون ماده 100 از نظر مکانی و زمانی کمیسیون ماده 100 شهرداری نیز مانند هر مرجع تصمیم گیر دیگر دارای محدوده صلاحیت مشخصی است. در یکی از فروض اعیانی ایجاد شده در ملک در زمانی ایجاد شده که آن محدوده جزو روستا بوده و به شهر یا حریم آن ملحق نشده است. بعد از احداث بنا محدوده شهر و حریم آن توسعه یافته و روستا را نیز در بر گرفته است. و می دانیم که کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری در حریم ا نیز صلاحیت دارد. سوال: آیا کمیسیون ماده 100 شهرداری نسبت به بناهای ایجاد شده در تاریخی مقدم به الحاق آن مکان به شهر یا محدوده آن،دارای صلاحیت رسیدگی است؟ در این باره دادنامه مرتبطی صادر شده که در زیر درج می گردد: تخلفات ساختمانی روستاهای اطراف شهر که در حریم شهر قرار می گیرد ، باید برابر مقرارت قبل رسیدگی شود و شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰، صلاحیت دخ در تخلفات قبل از ورود به حریم را ندارند. شماره دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۳۴۴۷ مورخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ راُی دیوان در خصوص شکایت نامبردگان به طرفیت شهرداری کمیسیون ماده ۱۰۰ به خواسته فوق الاشعار [ اعتراض به راُی شماره ... مورخ... کمیسیون هم عرض ] ، با توجه به مجموع محتویات پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و لایحه دفاعیه طرف شکایت که به شماره ... ثبت دفتر لوایح این شعبه گردیده است، نظر به اینکه برابر راُی وحدت رویه شماره ۸ مورخ ۸۶/۱/۱۹ هیاُت عمومی دیوان عد اداری ، چنانچه روستاهایی که اطراف ا قرار دارند در حریم شهر قرار گیرند مطابق طرح هادی شهر که دارای حریم مستقل می باشد و بعداً در حریم شهر قرار دارند، شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰ حق دخ در تخلفات قبل از حریم را ندارند و مطابق مقررات ، قبل از ورود به حریم شهر باید به تخلفات ساختمانی برابر مقررات قبل رسیدگی شود و لذا کمیسیون بدون تبعت از راُی شعبه ۳۲ به شماره ... مورخ ... و احراز زمان تخلف و ورود روستا به حریم شهر ، همان راُی قبلی را صادر نموده است که مغایر قانون و راُی وحدت رویه است. بنابراین دعوی مطروحه را وارد تشخیص و به استناد مواد ۷و ۱۴ قانون دیوان ، راُی معترض عنه را نقض و مقرر می دارد کمیسیون هم عرض با در نظر گرفتن مراتب فوق ، طبق مقررات قانونی مجدداً به موضوع رسیدگی نماید. این راُی قطعی است . رئیس شعبه ۳۲ دیوان عد اداری - مستشار شعبهمنبع : http://masoodferidani.blogfa.com/post/982
منظور از اقدام یا تصمیم موضوع ماده 10 قانون دیوان عد اداری چیست؟

درخواست حذف اطلاعات
منظور از اقدام یا تصمیم موضوع ماده 10 قانون دیوان عد اداری چیست؟ در ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عد اداری و در مقام بیان صلاحیت های دیوان عد اداری مقرر شده است که رسیدگی به شکایات از تصمیمات و اقدامات واحدهای تی و...و ان آنها در امور راجع به وظایف آنها در صلاحیت دیوان عد اداری است؟ سوالی که مطرح می گردد این است که آیا «نامه» نیز مصداق تصمیم و اقدام مورد اراده قانونگذار در ماده مذکور است یا خیر؟ در این زمینه دادنامه مرتبطی صادر شده که در ذیل درج می گردد: پیشنهاد مطالعه: کلیات نحوه شکایت از شهرداریها در دیوان عد اداری شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۳۳۰۶ مورخ: ۱۳۹۱/۱۲/۱۳ راُی دیوان ملاحظه می گردد شاکی فوق الذکر به طرفیت شهرداری شهرستان ملایر، به خواسته تقاضای ابطال تصمیم شهرداری اعلام شکایت نموده است، بدین شرح که ملک شاکی سرقفلی یک باب مغازه می باشد و در طرح تعویض خیابان قرار گرفته است. با توجه به عدم توافق طرفین در اجرای تبصره ۱ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰/۷/۲۸ و در اجرای تبصره های ۲ و ۳ قانون مذکور ، سرقفلی ملک مذکور قیمت گذاری شده است. و شهرداری وفق نامه مورد اعتراض شاکی از وی خواسته که جهت دریافت مبلغ کارشناسی شده و به شهرداری مراجعه و آن را دریافت و در غیر این صورت مبلغ تعیین شده به صندوق دادگستری واریز و از طریق مراجع قضایی نسبت به تملک ملک که با عنایت به محتویات پرونده؛ نظر به اینکه شاکی اظهار داشته جهت تعیین قیمت ملک ، یکی از کارشناسان تعیین شده از کارشناسان رسمی دادگستری نبوده و از این جهت معترض است. با توجه به اینکه اقدامات و تصمیمات دادگستری قابل رسیدگی در دیوان عد اداری نمی باشد و چنانچه نامبرده به نحوه انتخاب کارشناس اعتراض دارد، باید از طریق همان مرجع تعیین کننده موضوع را پیگیری نماید و نامه معترض عنه، ماحصل نظریه کارشناسان مذکور است و تصمیم جدید و جدای از نظریه کارشناسان مذکور نمی باشد، لذا در وضعیت موجود به لحاظ اینکه اعتراض به نامه از مصادیق ماده ۱۳ قانون دیوان عد اداری نمی باشد، قرار رد آن صادر می گردد. قرار مذکور مطابق ماده ۷ قانون دیوان عد اداری قطعی است. رئیس شعبه ۳۱ دیوان عد اداری- مستشار شعبهمنبع : http://masoodferidani.blogfa.com/post/983
شرایط اعاده دادرسی در دیوان عد اداری به استناد رای دادگاه چیست؟

درخواست حذف اطلاعات
اعاده دادرسی نسبت به آرای صادره از دیوان عد اداری ،یکی از طرق فوق العاده شکایت از آرا می باشد. یکی از موارد اعاده دادرسی نسبت به احکام قطعی شعب دیوان عد اداری،به دست آمدن سند یا اسناد یا مدارکی است که دلیل حقانیت متقاضی اعاده دادرسی باشد و از طرفی این سند یا مدرک در جریان دادرسی دیوان در اختیار خواهان اعاده دادرسی نباشد. مورد دیگر نیز به دست آمدن مدارکی است که نشان دهنده جعلی بودن مستند محکومیت اعاده دادرسی باشد و یا اینکه بی اعتباری آن بر اساس حکم مراجع صالح قانونی اثبات شده باشد. ملاحظه می گردد که حکم دادگاه های عمومی می تواند مصداق دو مورد بالا( که از موارد اعاده دادرسی در دیوان عد اداری هستند)باشد. اما منظور از حکم دادگاه از نظر قطعیت یا عدم قطعیت چیست؟در دادنامه زیر بدین پرسش،پاسخ داده شده است: در مورد نحوه شکایت در دیوان عد اداری بیشتر بدانید. راُی غیر قطعی و موجود محکمه عمومی در زمان صدور راُی دیوان ، مدرک جدید برای قبولی اعاده دادرسی محسوب نمی شود. راُی دیوان در خصوص دعوای( م.م) به طرفیت هیاُت رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش به خواسته فوق الذکر نظر به اینکه شاکیه عمده دلیل خود مبنی بر بر اعاده دادرسی را راُی شماره ۱۲۰۵ -۱۳۹۰/۱۱/۲۱ شعبه اول دادگاه عمومی بخش فلاروجان اعلام نموده است در حالیکه اولاً این راُی قبل از صدور دادنامه معترض عنه مورد اعاده دادرسی این شعبه صادر گردیده است و در زمان صدور دادنامه در دسترس شاکیه بوده است. و ثانیاً راُی مذکور ارائه شده قطعی نبوده و قابلیت تجدیدنظر وارد و استناد به آن نمی تواند موجه حقی باشد مگر اینکه قطعیت آن اثبات شده باشد که دلیلی بر این امر فراهم از سوی شاکیه ارائه نشده است لذا مستنداً به ماده ۱۷ قانون دیوان عد اداری راُی به رد دعوای مطروحه صادر و اعلام می گردد . این راُی قطعی است. رئیس شعبه ۲۱ دیوان عد اداری- مستشار شعبه مطلب مرتبط: استناد به رای وحدت رویه برای اعاده دادرسیمنبع : http://masoodferidani.blogfa.com/post/984
نمونه رای دستور موقت در دیوان عد اداری درباره انفصال موقت

درخواست حذف اطلاعات
نمونه رای دستور موقت در دیوان عد اداری درباره انفصال موقت: درخواست دستور موقت اقدام احتیاطی مناسبی برای جلوگیری از ورود ضرر به شاکی پرونده های دیوان عد اداری است. مراجع اداری مکلف به اجرای دستور موقت هستند چون این دستور مانند احکام دادگاه ها می بایست به اجرا گذاشته شود. نمونه راُی دیوان درباره دستور موقت: توقف اجرای حکم به انفصال موقت به مدت یک سال ، حائز شرایط دستور موقت می باشد. شماره دادنامه : ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۱۵۹۴ مورخ : ۱۳۹۰/۹/۲۷ در خصوص در خواست آقای - مبنی بر دستور موقت نسبت به راُی شماره ... مورخ ... دائر بر انفصال موقت به مدت یک سال ، با توجه به این که براساس توضیحات شاکی در دادخواست تقدیمی و مستنبط از مستندات ارائه شده از سوی مشارالیه ، با در نظر گرفتن فوریت و ضرورت موضوع و نیز به لحاظ تعسر در جبران ، به استناد ماده ۱۵ قانون دیوان عد اداری مصوب ۱۳۸۵ قرار قبولی درخواست مذکور صادر و اعلام می شود . در این راستا مشتکی عنه مکلف به توقف عملیات مربوط به راُی مذکور تا اطلاع ثانوی می شود. با این توضیح که وفق تبصره ماده قانونی مذکور این دستور تاثیری در اصل شکایت ندارد . مضافاً این که مطابق ماده ۲۶ قانون مارالذکر دستور موقت صادره مزبور لازم الاجرا بوده و دارای ضمانت قانونی خواهد بود. قرار صادره قطعی است. رئیس شعبه ۲۲ دیوان عد اداری - مستشار شعبهمنبع : http://masoodferidani.blogfa.com/post/950/نمونه-رای-دستور-موقت-در-دیوان-عدالت-اداری-درباره-انفصال-موقت
نحوه طرح دادخواست اعتراض شخص ثالث در دیوان عد اداری

درخواست حذف اطلاعات
نحوه طرح دادخواست اعتراض شخص ثالث در دیوان عد اداری درباره نحوه طرح دادخواست اعتراض شخص ثالث در دیوان عد اداری و تعیین خواندگان چنین دعوایی، رایی صادر گردیده است که در زیر درج می گردد: دعوای اعتراض ثالث باید به طرفیت هر دوی محکوم له و محکوم علیه ، اقامه شود و اگر تنها یکی از آن ها طرف دعوی قرار گیرند، قرار رد شکایت صادر می شود. شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۰۴۳۶ مورخ : ۱۳۹۲/۲/۲۹ راُی دیوان درخصوص شکایت - با وک -به طرفیت شهرداری به خواسته اعتراض ثالث نسبت به راُی شماره ... شعبه ۲۸ ؛ با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه شهرداری به شماره ... و نظر به این که طبق ماده ۲۹ قانون دیکان عد اداری ناظر به ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض ثالث باید به طرفیت محکوم له و محکوم علیه صورت پذیرد، در حالی که در این پرونده فقط محکوم علیه طرف شکایت واقع شده است، لذا شکایت به کیفیت مطروحه قابل استماع نبوده و قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. قرار صادره قطعی است. رئیس شعبه ۲۸ دیوان عد اداری - مستشار شعبهمنبع : http://masoodferidani.blogfa.com/post/957/نحوه-طرح-دادخواست-اعتراض-شخص-ثالث-در-دیوان-عدالت-اداری
نمونه رای دیوان عد اداری- ضرورت داشتن مدرک تحصیلی در تاریخ ثبت نام آزمون استخدامی

درخواست حذف اطلاعات
نمونه رای دیوان عد اداری- ضرورت داشتن مدرک تحصیلی در تاریخ ثبت نام آزمون استخدامی داشتن مدرک تحصیلی مورد نیاز برای استخدام، در تاریخ ثبت نام در آزمون استخدامی ضروری است. شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۴۲۶ مورخ: ۱۳۹۲/۴/۱۹ راُی دیوان در خصوص دادخواست خانم ( ر.ط) به طرفیت آموزش و پرورش به خواسته ا ام به استخدام با توجه به قبولی در آزمون سال ۸۹ ؛ با توجه به محتویات پرونده و پاسخ واصله مبنی بر اینکه 《 تاریخ ثبت نام آزمون استخدام پیمانی سال ۸۹/۲/۱۳ لغایت ۸۹/۲/۱۹ بوده است که باید در تاریخ ثبت نام دارای مدرک ی باشد که نامبردخ مورخ ۹۱/۴/۳۰ مدرک تحصیلی اخذ نموده و فاقد شرایط می باشد》 که با فات به مراتب مذکور و راُی وحدت رویه [ابطالی] شماره ۳۲۱- ۹۰/۸/۲ هیاُت عمومی دیوان که داشتن مدرک در تاریخ ثبت نام لازم است، تخلف احراز نمی شود . بنابراین خواسته موجه نمی باشد، لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر می گردد . این راُی وفق ماده ۷ قانون دیوان قطعی است . رئیس شعبه ۲ دیوان عد اداری - مستشار شعبهمنبع : http://masoodferidani.blogfa.com/post/960/نمونه-رای-دیوان-عدالت-اداری-ضرورت-داشتن-مدرک-تحصیلی-در-تاریخ-ثبت-نام-آزمون-استخدامی
ممنوعیت تبدیل وضعیت کارمندان از رسمی به قراردادی بدون اثبات تخلف

درخواست حذف اطلاعات
ممنوعیت تبدیل وضعیت کارمندان از رسمی به قراردادی بدون اثبات تخلف تبدیل وضعیت استخدامی از رسمی به قراردادی نوعی تنزل محسوب گردیده و نیاز به اثبات تخلف و صدور راُی از مراجع صالحه دارد. شماره دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۷۹۰ مورخ: ۱۳۹۲/۴/۱۲ راُی دیوان شاکی در دادخواست اظهار داشته از سال ۱۳۷۷ با طی مراحل قانونی در اداره بازرگانی اصفهان مشغول به کار شدم و تا سال ۱۳۸۲ قراردادی بودم ، به لحاظ حسن سابقه و رضایت اداره متبوع از تاریخ ۱۳۸۲ با صدور حکم شماره ... به استخدام رسمی آزمایشی پذیرفته شدم و پس از آن طی حکم شماره ... به استخدام رسمی قطعی طرف شکایت ردیف اول درآمدم که تا مورخ ۱۳۹۰ با همان وضع مشغول به کار بودم که متاُسفانه در سال ۱۳۹۰ با اخطار شفاهی و تهدید از من تقاضای امضا به تنظیم قرارداد گرفته و تقاضای رسیدگی دارم. طرفین شکایت با ارسال لوایح دفاعیه که تحت شماره ... و ... ثبت دفتر گردیده ، خوانده ردیف اول [ سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان اصفهان] اظهار داشته : هسته گزینش با تبدیل وضعیت استخدامی نامبرده موافقت ننموده و خوانده ردیف دوم [ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور] از موضوع اظهار بی اطلاعی کرده است. نظر به اینکه با بررسی دلایل و مدارک ابرازی از ناحیه شاکی ، نامبرده با ابلاغ رسمی به شماره مندرج در فوق ، سال ها مشغول فعالیت بوده و تبدیل وضعیت استخدامی نامبرده از رسمی به قراردادی که یک نوع تنزل محسوب می گردد، نیاز به اثبات تخلف و صدور راُی از مراجع صالحه را دارد که در مانحن فیه این مراحل طی نشده و حقوق مکتسبه شاکی محرز است. لذا شکایت مطروحه وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۷ و ۱۳ از قانون دیوان عد اداری، حکم به ا ام طرف شکایت به اجابت خواسته شاکی به شرح دادخواست صادر می نماید. راُی صادره قطعی است. رئیس شعبه ۱۰ دیوان عد اداری - مستشار شعبهمنبع : http://masoodferidani.blogfa.com/post/951/ممنوعیت-تبدیل-وضعیت-کارمندان-از-رسمی-به-قراردادی-بدون-اثبات-تخلف
نمونه رای دیوان عد اداری درباره دعوای برقراری بیمه بیکاری

درخواست حذف اطلاعات
نمونه رای دیوان عد اداری درباره دعوای برقراری بیمه بیکاری دعوای برقراری بیمه بیکاری یکی از دعاوی مربوط به تامین اجتماعی است که دارای ارتباط موضوعی و صلاحیتی با اداره کار نیز می باشد. در زیر نمونه ای از رای دیوان عد اداری درباره بیمه بیکاری را ملاحظه نمایید: چون مرجع برقراری بیمه بیکاری سازمان تاُمین اجتماعی است، باید در دعوای مطالبه بیمه بیکاری ، این سازمان طرف دعوی واقع شود. شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۲۴۰ مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۱ راُی دیوان در خصوص شکایت مطروحه به شرح فوق الذکر [ ا ام به برقراری بیمه بیکاری] ؛ با توجه به مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه طرف شکایت به شماره ... اولاً ، براساس توافق اداره کار وسازمان تاُمین اجتماعی ، بدواً هیاُت بررسی کنندگان بیمه بیکاری ، درخواست افراد برای بیمه بیکاری را بررسی نموده و سپس افراد واجد شرایط توسط اداره کار به سازمان تاُمین اجتماعی جهت برقراری بیمه بیکاری معرفی می شوندکه در مانحن فیه موضوع در هیاُت مربوطه بررسی نگردیده است .ثانیاً ، مرجع برقراری بیمه بیکاری سازمان تاُمین اجتماعی است که طرف شکایت قرار نگرفته است. در وضعیت موجود شکایت متوجه اداره کار نیز نمی باشد. لذا شعبه مستنداً به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان عد اداری ، قرار رد شکایت صادر و اعلام می نماید. راُی صادره قطعی است. رئیس شعبه ۱۱ دیوان عد اداری - مستشار شعبهمنبع : http://masoodferidani.blogfa.com/post/958/نمونه-رای-دیوان-عدالت-اداری-درباره-دعوای-برقراری-بیمه-بیکاری
وم شکایت جداگانه اشخاص متعدد با موضوعات متفاوت حقوقی در دیوان عد اداری

درخواست حذف اطلاعات
وم شکایت جداگانه اشخاص متعدد با موضوعات متفاوت حقوقی در دیوان عد اداری شکایت در دیوان عد اداری نیز از اصول کلی آیین دادرسی تبعیت می نماید.در یکی از مسائل مربوط به اقامه دعوی و شکایت به دیوان عد اداری،گفته می شود امکان رسیدگی به شکایات اشخاص مختلف با مسائل موضوعی و منشأ متفاوت ضمن یک دادخواست و پرونده وجود ندارد. در ریر نمونه ای از آرای دیوان عد اداری که در ارتباط با بحث است،ذکر می گردد: باتوجه به این که اشخاص متعدد نمی توانند شکایت خود را که موضوع و منشاء و مبنای مختلف دارد، به موجب یک دادخواست اقامه نمایند ، شکایت تعدادی از افراد به خواسته اصلاح عنوان شغلی خویش ، شکایت دارای موضوع متفاوت تلقی شده و نیاز به تقدیم دادخواست های جداگانه دارد. شماره دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۰۴۸۰ مورخ: ۱۳۹۲/۲/۱۷ راُی دیوان شکات طی دادخواست تقدیمی ، خواستار اصلاح عنوان شغلی خویش از کارگر ساده به عنوان کمک مکانیک و مکانیک ماشین آلات بافندگی ( شغل سخت و زیان اور ) گردیدند که با توجه به مجموع محتوای پرونده و لایحه جو ه مدیر کل تاُمین اجتماعی استان چهارمحال وبختیاری و مستندات ابرازی، نظر به این که ۵ نفر طی یک دادخواست اقامه دعوی نمودند که نیاز به دادخواست های جداگانه داشته است، بنابراین مستنداً به ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دیوان عد اداری، قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. قرار اصداری به استناد ماده ۷ قانون دیوان عد اداری قعطی است. رئیس شعبه ۱۷ دیوان عد اداری- مستشار شعبهمنبع : http://masoodferidani.blogfa.com/post/959/لزوم-شکایت-جداگانه-اشخاص-متعدد-با-موضوعات-متفاوت-حقوقی-در-دیوان-عدالت-اداری
اعتراض به رای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری در دیوان عد اداری

درخواست حذف اطلاعات
اعتراض به رای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری در دیوان عد اداری رای کمیسیون ماده 77 شهرداری نیز مانند آرای کمیسیون ماده 100 شهرداری و سایر کمیسیون ها و هیات های اداری در دیوان عد اداری قابل شکایت می باشد. ذیلاً نمونه از آرای دیوان عد اداری در مورد اعتراض به عوارض حق الارض را درج نموده ایم: تعیین عوراض حق الارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای ی شهر است و شهرداری ها حق مطالبه عوارض حق الارض را ندارند شماره دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۱۰۸۹ مورخ : ۱۳۹۲/۵/۲۰ راُی دیوان در خصوص شکایت شرکت گاز استان رضوی( سهامی خاص) به طرفیت شهرداری به خواسته ابطال راُی شماره ... کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ؛ با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی شاکی و اظهارات طرف شکایت در جلسه دادرسی و نظر به اینکه طبق راُی شماره الی ۸۶ - ۱۳۹۲/۲/۲ هیاُت عمومی دیوان عد اداری، اخذ عوارض حق الارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای ی ا تشخیص و مصوبات آنها ابطال گردیده است و شکایت شاکی نیز مصداقی از راُی مذکور است و شهرداری ها حق مطالبه عوارض حق الارض را ندارند ، بنابراین دفاعیات طرف شکایت بلاوجه و غیر موُثر ارزی و شکایت شاکی موجه تشخیص و به استناد راُی مذکور و مواد ۷ و ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عد اداری ، حکم به ورود شکایت و ابطال راُی معترض عنه صادر و اعلام می گردد. این راُی قطعی است. رئیس شعبه ۲۸ دیوان عد اداری - مستشار شعبهمنبع : http://masoodferidani.blogfa.com/post/961/اعتراض-به-رای-کمیسیون-ماده-۷۷-شهرداری-در-دیوان-عدالت-اداری
شکایت از شهرداری بابت صدور پروانه ساختمانی | صدور پروانه در ملک مشاع

درخواست حذف اطلاعات
شکایت از شهرداری بابت صدور پروانه ساختمانی | صدور پروانه در ملک مشاع شکایت از شهرداری بابت صدور پروانه ساختمانی یکی از دعاوی است که معمولاً در دیوان عد اداری مطرح می گردد. هر چند صدور پروانه ساختمانی از جمله وظایف شهرداری ها می باشد،اما ایفای این تکلیف،مقدمات و شرایطی دارد. در دادنامه زیر به اعتبار وم اعلام اراده و اقدام کلیه مالکین مشاعی برای طرح درخواست صدور پروانه در شهرداری،قرار رد دعوی صادر گردیده است: صدور پروانه برای ملک مشاع باید با تقاضای کلیه مالکین باشد شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۰۵۹۳ مورخ: ۱۳۹۲/۲/۱۸ راُی دیوان نظر به این که هر یک از شکات مالک دو سهم مشاع از ده سهم شش دانگ بوده و در املاک مشاعی صدور پروانه حضور کلیه مالکین در طرح دعوا ا امی بوده ، فلذا در وضع موجود شکایت بر کیفیت مطروحه مسموع نبوده و قرار رد صادر و اعلام می شود. این قرار قطعی است. رئیس شعبه ۲۹ دیوان عد اداری - مستشار شعبه شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۰۰۳۸۵ مورخ: ۱۳۹۲/۲/۱۱ راُی دیوان ملاحظه می گردد شاکی فوق الذکر به طرفیت شهرداری شهرستان شیزار و معاونت عمران و سازمان شهرسازی به خواسته صدور حکم مبنی بر صدور پروانه نسبت به اراضی انجیره شیراز اعلام شکایت نموده است که با عنایت به محتویات پرونده ؛ نظر به اینکه وفق اسناد منضم به پرونده ملک مذکور به صورت مشاعی است و مطابق مفاد صد قانون شهرداری ، کلیه مالکین باید تقاضای صدور پروانه نمایند و وفق ماده ۱۸ قانون مدنی هر نوع تصرف در املاک مشاعی باید به اذن شریک دیگر باشد، لذا در وضعیت موجود شکایت نامبرده قابل استماع نمی باشد و قرار رد آن صادر می گردد. قرار مذکور مطابق ماده ۷ قانون دیوان عد اداری قطعی است. رئیس شعبه ۳۱ دیوان عد اداری - مستشار شعبهمنبع : http://masoodferidani.blogfa.com/post/962/شکایت-از-شهرداری-بابت-صدور-پروانه-ساختمانی-|-صدور-پروانه-در-ملک-مشاع
شرایط صدور حکم باز یدی در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان ت چیست؟

درخواست حذف اطلاعات
شرایط صدور حکم باز یدی در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان ت چیست؟ اختیار هیاُت رسیدگی به تخلفات اداری در صدور حکم باز یدی با ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق به ازای هر سال خدمت هیاُت رسیدگی به تخلفات اداری می تواند در صورت صدور حکم باز یدی خدمت ، ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق در قبال هرسال خدمت را بنا به تشخیص خود برای کارمند متخلف تعیین نماید. شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۳۰۰۰۱۱۱ مورخ : ۱۳۹۲/۷/۱۳ راُی دیوان در خصوص شکایت آقای (م.ژ) علیه هیاُت تجدیدنظررسیدگی به تخلفات کارمندان از سازمان ثبت احوال کشور، به خواسته اعتراض به راُی شماره ... مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۲۵ به شرح مفاد دادخواستو مستندات و مدارک تقدیمی ، توجهاً به اینکه ایراد و اعتراض موُثر و موجهی که موجب نقض راُی معترض عنه گردد ابراز و اقامه نگردیده است و راُی اصداری هیچگونه مبانیت و مغایرتی با موازین قانونی ندارد و تمسک شاکی به موارد اعلامی فاقد ادله اثباتی است. لذا با توجه به مراتب فوق و با عنایت به اینکه تخلفی از قوانین که موجب تضییع حقوق شاکی باشد مشهود نیست، علی هذا دعوی مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. راُی صادره قطعی است. رئیس شعبه ۲۶ دیوان عد اداری - مستشار شعبه ۱۳۷۲ نظر به اینکه آقای-به موجب رای قطعی شمار0-مورخ هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری با احراز تخلف مشارالیه محکوم به مجازات باز یدی شده است. و به موجب بند«ح» ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1379هیاُت می تواند در صورت صدور حکم باز یدی خدمت ، ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مربوط در قبال هر سال خدمت را بنا به تشخیص خود برای کارمند متخلف تعیین نماید، استناد بنا به تشخیص خود برای کارمند متخلف تعیین نماید ، استناد قضاوت محترم شعبه به بند ۴ ماده ۱۲۲ و تبصره آن از قانون مدیریت خدمات کشوری که مربوط به باز یدی کارمندان رسمی آماده خدمت می باشد، جهت اعمال ماده ۱۶ صحیح نمی باشد. با عنایت به مراتب مذکور دادنامه شماره ۹۰۲۶۰۱۹۶ مورخ ۱۳۹۱/۴/۱۰ فاقد اشتباه بیّن قانونی می باشد. علی هذا در خواست اعمال ماده۱۶ قانون دیوان عد اداری مصوب ۱۳۸۵ رد می گردد. راُی صادره قطعی است. رئیس شعبه ۳ تشخیص دیوان عد اداری - مستشاران شعبه ۱۳۷۲ هیاُت می تواند در صورت صدور حکم باز یدی خدمت ، ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مربوط در قبال هر سال خدمت را بنا به تشخیص خود برای کارمند متخلف تعیین نماید، استناد بنا به تشخیص خود برای کارمند متخلف تعیین نماید ، استناد قضاوت محترم شعبه به بند ۴ ماده ۱۲۲ و تبصره آن از قانون مدیریت خدمات کشوری که مربوط به باز یدی کارمندان رسمی آماده خدمت می باشد، جهت اعمال ماده ۱۶ صحیح نمی باشد. با عنایت به مراتب مذکور دادنامه شماره ۹۰۲۶۰۱۹۶ مورخ ۱۳۹۱/۴/۱۰ فاقد اشتباه بیّن قانونی می باشد. علی هذا در خواست اعمال ماده۱۶ قانون دیوان عد اداری مصوب ۱۳۸۵ رد می گردد. راُی صادره قطعی است. رئیس شعبه ۳ تشخیص دیوان عد اداری - مستشاران شعبهمنبع : http://masoodferidani.blogfa.com/post/963/شرایط-صدور-حکم-بازخریدی-در-هیات-های-رسیدگی-به-تخلفات-اداری-کارکنان-دولت-چیست-
آیا قانوناً سوء شهرت بستگان بر صلاحیت استخدامی افراد موثر است؟

درخواست حذف اطلاعات
آیا قانوناً سوء شهرت بستگان بر صلاحیت استخدامی افراد موثر است؟ در موارد بسیاری دیده شده که مراجع گزینشی یعنی هیات ها و هسته های گزینش در مورد صلاحیت استخدامی افراد،به دلیل مشکلات اخلاقی و رفتاری بستگان مانند والدین و برادر و خواهر مبادرت یه صدور رای منفی می نمایند. در نگاه نخست مطمئناً باید گفت چنین رویکردی عادلانه نیست.اما از نظر قوانین ایران حکم موضوع چیست؟ نمونه دیگر رای نقض گزینش در این باره از شعبه 50 دیوان عد اداری دادنامه ای صادر شده که در زیر درج می گردد: سوء شهرت بستگان داوطلب ، ارتباطی با صلاحیت شاکی ندارد و هسته گزینش باید دلایل قانونی برای رد صلاحیت شخص داوطلب ارائه کند. راُی دیوان در مورد خواسته شاکی در باب اعتراض به راُی مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۸ کمیسیون تجدیدنظر گزینش ، با عنایت به این که مدارک عدم تاُیید صلاحیت استخدامی شاکی ، حسب لایحه دفاعیه سوء شهرت خانوادگی در ارتباط با برادر شاکی ، حمل و نقل و اعتیاد پدر شاکی به و سوء شهرت بستگان به نزاع و درگیری می باشد، در حالی که در مورد اتهام برادر شاکی، طبق دادنامه شماره ... قرار منع پیگرد صادرشده و در مورد اعتیاد پدر داوطلب ، گرچه دلیلی ارائه نشده، قانوناً حتی در صورت اعتیاد پدر و حتی سوء شهرت بستگان داوطلب به درگیری، این موضوعات هیچ ارتباطی به صلاحیت شاکی ندارد و گزینش چه در آرای صادره و چه در لایحه دفاعیه ، هیچ گونه مدرک و دلیلی که شاکی شخصاً صلاحیت استخدام را نداشته باشد ، ارائه نکرده اند، بنابراین حکم به نقض راُی مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۸ کمیسیون تجدیدنظر گزینش و رسیدگی مجدد در همان کمیسیون صادر و اعلام می گردد. در مورد خواسته ا ام به استخدام ، نظر به این که شکایت مطروحه توجهی به طرف شکایت نداشته ، مستنداً به بند《 ب》 ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان عد اداری، قرار رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد. راُی صادره قطعی است. رئیس شعبه ۵ دیوان عد اداری- مستشار شعبه- شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۵۰۰۴۱۲ مورخ : ۱۳۹۱/۲/۱۶منبع : http://masoodferidani.blogfa.com/post/966/آیا-قانوناً-سوء-شهرت-بستگان-بر-صلاحیت-استخدامی-افراد-موثر-است-
وم تبعیت هیات های تخلفات اداری از رای و استدلال شعب دیوان عد اداری

درخواست حذف اطلاعات
هیات های تخلفات اداری به عنوان یکی از هیات های اداری ،می بایست در تصمیمات خود،مفاد رای دیوان عد اداری را اجرا نمایند.در واقع نظم عمومی اداری و نظارت عالیه ی دیوان عد اداری چنین اقتضاء می نماید که در مقام بروز اختلاف بین تخلفات اداری و دیوان عد اداری ،نظر دیوان ،لازم الاتباع و مرجح باشد. شعبه 22دیوان عد اداری طی دادنامه شماره91002869 در موضوعی نزدیک به بحث بالا،چنین رای داده است: دیوان عد اداری متخصص دیوان عد عدم تبعیت از استدلال و رأی دیوان، از موجبات نقص مجدد آرای هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری می باشد. رای دیوان در خصوص دادخواست آقای (الف.ف.) به طرفیت هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان سازمان صدا و سیما، به خواسته اعتراض به رأی شماره ... مبنی بر باز ید با پرداخت 30 روز حقوق مبنا در قبال هر سال خدمت، با بررسی محتویات پرونده تخلفاتی، اگر چه شاکی فوق الذکر به عنوان متهم پرونده تخلفاتی مستحق مجازات اداری است و هیچ تردیدی نیست که عملکرد وی در خصوص رفتار ارتک شامل ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت افراد در قالب درج مطالب اهانت آمیز و مجرمانه نسبت به مدیریت کل و مسئولین سازمان متبوعش، رفتار خلاف شئون اداری و شغلی و همچنین تضعیف صدا و سیمای مرکزی استان، اساساً قابل دفاع نبوده و توجیه پذیر نیست و اعمال مجازات در مورد مشارالیه اجتناب ناپذیر است، لیکن با این تفاسیر چون با استدلال های مندرج در دادنامه شماره 912ـ13/8/1390 صادره از این شعبه، اعمال مجازات باز ید خدمت مستنبط از نامه شماره ... معاون اداری و مالی سازمان صدا و سیما، بر خلاف قاعده فردی بودن مجازات تشخیص داده شده و به همین جهت رأی قبلی هیأت مشتکی عنه به شماره ... مبنی بر باز ید خدمت، نقض گردیده است و ضرورت داشته و دارد که در اجرای تبصره ماده 14 قانون دیوان عد اداری مصوب 1385 هیأت طرف شکایت مزبور از استدلال مندرج در رأی این شعبه تبعیت کامل نماید. در حالی که هیچ اثری از اعمال دادنامه صادره از این شعبه در رأی معترض عنه به شماره ... منع نیست. بنابراین رأی مذکور از این حیث قابل نقض تشخیص می گردد. فلذا در اجرای ماده 21 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 با رعایت مادتین 13 و 14 قانون دیوان عد اداری مصوب 1385 ضمن صدور حکم به ورود شکایت، رأی مورد اعتراض فوق نقض و رسیدگی به موضوع به هیأت هم عرض ارجاع می گردد. با این توضیح که چنانچه هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری سازمان صدا و سیما منحصر به فرد باشد، با تعیین هیأت عالی نظارت پرونده به هیأتی که اقتضای رسیدگی در این خصوص را دارد، ارجاع خواهد شد. بدیهی است که هیأت جدید ا اماً می بایست در رسیدگی خود، مفاد تبصره ماده 14 قانون دیوان عد اداری مصوب 1385 را اعــــمال نماید. این رأی دیوان مطابق ماده 7 قانون اخیرالذکر قــــطعی و بر اساس ماده 34 همـان قانون، بلافاصله پس از ابلاغ لازم الاجرا خـواهد بـود.
رئیس شعبه 22 دیوان عد اداری ـ مستشار شعبه
عرفان ـ اسکندریمنبع : http://masoodferidani.blogfa.com/post/928
نحوه و زمان طرح دعوی استرداد ثمن معامله

درخواست حذف اطلاعات
دعوی استرداد ثمن معامله در موقع انحلال بیع به طرقی مانند فسخ و ابطال ،مطرح می گردد اما دعوی استرداد ثمن معامله از نظر زمانی نسبت به دعوی انحلال قرارداد مانند موارد پیش گفته ،چه موقعیتی دارد؟ آیا دعوی استرداد ثمن معامله قبل از گرفتن رای فسخ یا ابطال قرارداد ،قابل استماع و رسیدگی است؟ در مورد استرداد ثمن معامله ،شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره 91000729 رایی صادر نموده است که به قرار زیر است: وجود حق فسخ یا اقاله یا انفساخ در قرار داد، صاحب حق را مستغنی از مراجعه به دادگاه جهت اعمال حق قانونی نمی نماید و فسخ قرارداد باید مقدم یا همزمان با دعوای استرداد ثمن طرح و اثبات گردد و چنانچه دعوای استرداد ثمن قبل از اثبات فسخ قرارداد مطرح شود قابلیت استماع نداردمنبع : http://masoodferidani.blogfa.com/post/929
نمونه رای راجع به دستور موقت در دیوان عد اداری

درخواست حذف اطلاعات
نمونه رای راجع به دستور موقت در دیوان عد اداری را در قالب دادنامه شماره 91000040شعبه 22دیوان عد اداری که در زیر درج می گردد،ملاحظه نمایید: اعتراض به رأی هیأت مرکزی گزینش مبنی بر واجد شرایط عمومی تشخیص ندادن شاکی در گزینش، حائز شرایط صدور دستور موقت نمی باشد. دیوان عد رای دیوان در خصوص درخواست آقای (ح.ب.) به طرفیت هیأت مرکزی گزینش، به خواسته دستور موقت نسبت به رأی شماره ... مورخه ...، مبنی بر واجد شرایط عمومی تشخیص ندادن شاکی در گزینش؛ با توجه به اینکه لازمه صدور دستور موقت وفق ماده 15 قانون دیوان عد اداری مصوب 1385، احراز جامع شرایط فوریت، ضرورت و نیز تعسر در جبران خسارات وارده می باشد و مستفاد از محتویات پرونده به خصوص مدارک استنادی شاکی، شرایط مارالذکر در این خصوص جامعیت نداشته و موجبات اجابت درخواست مزبور فراهم نمی باشد، فلذا قرار رد درخواست دستور موقت موضوع خواسته شاکی صادر و اعلام می گردد. قرار صادره قطعی است.
رئیس شعبه 22 دیوان عد اداری ـ مستشاران شعبه
عرفان ـ برومند ـ فرزد.منبع : http://masoodferidani.blogfa.com/post/930