وبلاگهای رنگارنگ

پیچیده اما ساده مثل بارون

آخرین پست های وبلاگ پیچیده اما ساده مثل بارون به صورت خودکار از بلاگ پیچیده اما ساده مثل بارون دریافت و با درج منبع نمایش داده شده است. در صورتیکه به محتوای منتشر شده معترض بوده و یا محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.هرچیزکه درجستن آنی؛آنی...

درخواست حذف اطلاعات
بنام خدا دوست من وهمسرش که به دیارمان برگشتندسری به مادروپدرم زدند؛خوشحال شدم وازآنان تشکر لطف بزرگی د-مهران دوست قدیمی ام درخصوص موضوعی م کرد؛باوساطت یک دوست دیگری امیدوارم به نتیجه برسد؛دلم برای دیدن اووخانواده اش تنگ شده؛انشاالله دیداربزودی حاصل شود-برای بعضی ازآقایان که می شناختم مشکلاتی حادث شده؛هرچه درخودم رجوع واقعاببینم خوشحال می شوم یانه؟ندیدم وبلکه متاثرهم شدم؛کاش همه ی ماقدری دور ش ترباشیم-اینجادرمراسمی یک مرکز جدیدی تاسیس وافتتاح شد وجب تعجب من شد؛چون بعدازافتتاح وقتی نیروی لازم نداردفعالیتی هم ندارد!!کاش تمهیدات بایسته تری مسوولان محترم اتحاذکنندبخصوص درمواردی که درمنظرعام قضیه ای هست-یکی ازدوستانم باتصوراینکه من سررشته ای ازاقتصادوارزو..هم دارم!نگران ازبابت مشکلات عمومی خودش ودیگرهمکاران بامن م کرد؛درحدفهم خودم گفتم صبوری کندتااین روزهاتثبیت شودبعدببیندچه میشود؟ناآرامی وعدم احساس تثبیت امورازمشکلات اقتصادفعلی است-دخترعمویم ع مزارعمویمان رافرستادکه برای سال اورفته بودند؛تشکر ازاهتمام وپاس داشتشان-تولدیکی ازآشنایان هم هست که البته بامن به علت نامشخص قهرند؛پیام تبریک فرستادم وجویای حالشان هم شدم-تولدزمانی را هم تبریک گفتم وبرایش سلامت وانشاالله حل مشکل آرزو -امروزهمچنین دستورقضایی برای تلگرام صادرشد واین صرف نظرازنتیجه امردراجرا؛جالب بودکه خودش محل بحث های مفصلی دراین پیام رسان شد!!-مجله نسیم بیداری- ویژه نامه نوروزی اش- راخواندم؛جالب بودوالبته قدری مطالعات مکتوب-کتاب ومجله ام-کم شده باید جبران ومراقبت کنم غافل نشوم-امروزجوانی ازهم ولایتی هایم رااینجااتفاقی دیدم که به جبرزمانه آمده اند؛باهمسروفرزندش؛حیف جوانی اش؛کاش قدراین ایام شباب رابهتربداند.\پیگیری های مکررمن هم درخصوص موضوع خودم ادامه دارد؛گویاپس ازچندماه هنوزفرصت اظهارنظرنهایی نشده ؛امیدوارم آنچه موجب رضای الهی ومصلحتم است حاصل شود-فرداهم تولدعزیزبزرگواری است که باتبریک آن؛ برایشان سلامت؛موفقیت وشادی های پیوسته آرزومیکنم.منبع : http://mousavi289.blogfa.com/post/809
شب مطالعه وروزپرخاطره

درخواست حذف اطلاعات

بنام خدا تقارن میلاد باسعادت حضرت مهدی موعود-عج-وهمچنین روزمعلم رابه همه عزیزانم ومعلمین بزرگوارتبریک وتهنیت میگویم وسلامت وشادکامی برای همه آرزومیکنم؛خیلی دوست داشتم به مدی رخاطره سالهای ابت وبعض معلمانم سربزنم که میسرنمی شود وازاین بابت مغمومم ب فرصتی شد تامجلاتی راکه درخصوص فولاد؛رضامنتشرکرده ومدیریت میکند دقیقابخوانم؛سبک انتشارومقالات آن عالی بود؛برایش توفیق بیشترطلب میکنم- شه ی پویاشماره۴۹راهم خواندم؛مصاحبه هاومقالات آن مثل همیشه قابل تامل وجالب بود-کتاب خاطرات آقای علی اکبرصالحی باعنوان گذری درتاریخ هم بدستم رسید اجمالی صفحاتی ازآن راخواندم؛جالب است که حالادقیق می خوانم-نمایشگاه کتاب تهران هم امروزرسماآغازمیشودکه باید بفرستم تعدادی کتابهارالطف کرده برایم تهیه کنند نگران بودم که خاطرات جدید آیت الله هاشمی امسال منتشرمیشودیانه؟که مطلع شدم منتشرشده وخوشحال شدم که باید تهیه کنم؛مدتی هم هست شنیدم مستندی بنام بانوقدس ایران منتشرشده در شه پویاهم توضیحات مفصلی درموردش بودکه انشاالله تهیه میکنم؛حتماجالب است.باتلفنی که ازجناب آقای فریورمدیردبستانم داشتم بعدازسالهاتماس گرفتم؛زودمراشناخت وباپسوندفضول درخاطرش بودم؛کلی خوشحال شدم وخوشحال شد؛احوال معاون هاومعلم هاراهم گرفتم قدری حالش را ی نمی پرسد ناراحت شدم وصدالبته ناراحتی بیشترازاینکه مطلع شدم معلم پرخاطره ومقتدرکلاس چهارمم آقای امین فرنیزسال گذشته فوت کرده است-سالهای دورآقاهمت همسایه دوستم مهران راکه آشناشدم تقریباباماشین اورانندگی رافراگرفتم؛مردساعی ودلسوزوفداکاری خودوخانواده اش بودند؛دراین سالهاخبری ازآنان نداشتم تاامروزپیدایش وکلی تجدیدخاطره شد؛فرزندانش بزرگ شده وازدواج کرده ونوه دارهم شده؛برایش سلامت وتندرستی آرزومیکنم؛انشاالله فرصتی بشودحضورااین خانواده راببینم.دیدن تگزاس درسینمانشستم؛ کمدی وجالبی بود؛سینماهم بازخلوت بود.منبع : http://mousavi289.blogfa.com/post/810
ضیافت

درخواست حذف اطلاعات

بنام خدا گر قرب می طلبی دلجو باش. ون در پس و پیش خلق نیکو خو باش
دم ظهرگویی دلم گفت به زیارت شیخ سعیدابوالخیربروم وعزم آنجا ؛درفضای آرامش بخش وساده آنجاخانمی که ازفرط کاردرآفتاب وسوزسرماتکیده شده وعاشقانه مشغول زیارت مزارشیخ بودتوجهم راجلب کرد؛بافرزندانی جوان ونوجوان وشوی فوت کرده باروزی ۲هزارتومان-تازه اگرکارباشد-دربیابان ومنازل نجیبانه کارمیکندوسختی وفقرشدیدی که براین خانواده حاکم بودبقدری بودکه بااینکه ازاین مواردبخصوص دراین حوالی مواردمتعددی دیده ام اماسخت متاثرم کردوتاثربارترکه این خانم باسخاوت همه ی قوری وکتری وچای خودرابرایم آورد؛الان بخصوص دراین حوالی اهمیت ماهی ۴۵هزارتومان یارانه رادرک میکنم ومصداقیش رادارم می بینم؛حس خیلی خوبی دربرگشت داشتم گویی بودم تااین خانم راببینم؛نمیدانم؛صبح درموردی یکی ازدوستان گفت که من برای عدم حصول نتیجه قضیه ای دخ کنم وجلوی آن رابگیرم ن نمی توانستم وتکلیفی هم نداشتم وایشان این قضیه راکه مطلع شد باآن قضیه مقایسه کرد گفتم:لایکلف الله نفسا"الاوسعها؛کاش ...؛درعین حال بازهم ازخدای سبحان برای اینکه این فرصت رابه من داد تا اینجاها راببینم بلکه لمس کنم شاکرم. تی دوستم خواب مرادیده بودونگرانم بودومیگفت خواب درهم برهمی بوده؛خیراست انشاالله-دم ظهرخبردرگذشت ناصرچشم آذرهم متاثرم کرد؛هنرمندنمونه وبزرگی بود قطعه ی شاخص باران عشق اش شا اری بی بدیل است؛عفوومغفرت وعلودرجات برای روح بلندش وصبرواجربرای بازماندگان محترمش آرزومیکنم.منبع : http://mousavi289.blogfa.com/post/811
نیمه اردیبهشت

درخواست حذف اطلاعات

بنام خدا
دیروزعصراززمان برگشت ازروستایی که رفتم هرچقدرکه تلاش قداری برمن تاثیرگذاشت وحساس ترم کرد بگونه ای که شب جایی میهمان بودم -برخلاف ادب-نرفتم وشرمنده شدم؛خبرهای متواتروضعیت آشفته ی اقتصادی هم نگرانم کرده؛ای کاش مسوولان محترم بااتحادوهمبستگی بیشتری تد ربایسته تری اتخاذبفرمایند-شنیدم اریک هم مجدد مارودربیمارستان بستری شده خودم که نمی توانستم بروم به یکی ازدوستان گفتم اگرفرصت داشته باشدعیادت کندوجویای احوالش شود-سعید دوست قدیمی ام درخصوص مشکل شخصی م کردپیگیری ونتیجه رابه اوگفتم وامروزهم تولدزهرادخترش بودهم به اووهم دخترخانم عزیزش تبریک گفتم-برای ماشین شایسته هم که درتحویلش تاخیرکرده اندازحسین خواستم پیگیری وآنچه درتوانش هست درصورت امکان کمک کند-پیگی رونده ی خودم هم شدم تاببینم بهرحال چه شده وتماس تلفنی حاصلش این بودکه هنوزبرنگشته است وکماکان بهرحال بایدمنتظرماند._مدتی قبل خودروی یکی ازدوستان سرقت شده بودکه مدتی بعدپیداشد؛مجددااخیراسرقت وپیداشد؛قدری برایم عجیب است توصیه مراقبت وبررسی بیشتری کند.منبع : http://mousavi289.blogfa.com/post/812
تبادلات امروز

درخواست حذف اطلاعات

بنام خدا
ازسهام خواسته بودم سری به اریک بزندوتفقدی کند؛قبول زحمت کرده رفته وگویابازفشارش بالاودچارمشکل شده ولی الان بهتراست وگفت امروزوفردامرخص میشود؛ازتوجه وعنایت اوممنونم-یکی ازدوستان درخصوص فروش بعض اسباب فنی کارخانه اش م کردبه یکی ازدوستان مشترک ارجاع -جفری برای علی پیشنهادکاری داشته اطلاع دادکه باعلی طرح کرده وایشان قبول نکرده اند-جناب حیدری درخصوص یکی ازبستگانش م کردآنچه حاصل شده بودراگفتم؛انشاالله حل مشکل شودوتجربه هم البته-یکی ازبزرگواران درجریان فروش یک ملک خودشان بنظرم نوعی مغبون شده وجزییاتی ازقضیه رابه من گفت وای کاش زودترمیگفت؛اطلاعاتی راکه میدانستم گفتم شایدبه کارآید اماازتجربیات وسن وسال وموقعیت این عزیزبزرگوارتعجب که باید باتمهیدات بیشتری عمل میکرد-پهلوان اطلاع دادحکمش مشمول تقلیل مجازات قرارگرفته؛ سندم؛انشاالله کلاحل مشکل گردد-مدتی است به یکی ازدوستان نزدیکم درخصوص سرعت بخشیدن به پیگیری امورجاری قضیه ی شان مکررتوصیه میکنم و-البته مشکلاتی هم دارندومعذوراتی-امروزرفتاریکی مسوولان امررامناسب ندیده وطرف موردشکایت هم کتبادرخواست اداری می فرستدوزمان تعیین کرده والبته گذشته؛به این برادرخوبم عرض درامری حقوقی واداری واصولامناقشه ودعوی اگرباتدبیروسرعت وشتاب عمل نکنیم بازنده ایم درهرموردی؛نفس امرحقوقی ومناقشه هم همین رامی طلبد؛امیدوارم بیشترازگذشته وباامیدواستواری پیگیری کنند-بزرگواری درخصوص نشرکتاب خودش بادیگران م کرده ومقداری ازپیگیری هایش راهم گفته والان ناشراولویت رابه چاپ این کتاب ارزشمند ندانسته؛وقتی ازمن مستقیمادخ ی نخواسته من چه کنم؟حالابنظرمیرسدقدری ناراحت هم هستند!!امیدوارهستم واقعاموفق بشوندکه انشاالله میشوند؛همین چندروزپیش به ایشان امری عمومی راهم پیشنهاددادم تاخودشان به مسوول محترمی منع کنند تاهم کارمردم حل شودوهم فتح ب برای خودش شوداماتوجه ن د؛سرآمدعزیزان ودوستان وبزرگوارانی که من می شناسم وفرصت ها راقدرنمی دانند ایشان است-زمانی درخصوص وضعیت مالیات تخصیص یافته به او-درشرایط فعلی-!رابه من گفت که پیگیری کرده ودرحال رسیدگی است واولیای محترم مربوطه گفته اندازدیوان عد اداری پیگیری کند؛موجب تعجبم شداصل قضیه-درخصوص یکی ازدوستانم خبرهایی شنیدم که ذهنم رادرگیرکرد؛حسادت چه کارهایی بابعض اشخاص میکند؟نخواستم یافته های نهایی ام رابه ایشان بگویم ومتاثرشوداماخودم متاثرشدم—گودی ع های ازخودش وبچه های دیگری برایم فرستاد؛ظاهراازدواج صبری یکی دیگرازمددجویان بوده؛چقدرخوشحالم که اینهاسرخانه وزندگی خودشان هستند.منبع : http://mousavi289.blogfa.com/post/813
روزهای پر خاطره

درخواست حذف اطلاعات

بنام خدا
درسالهای دورفرماندهی داشتیم که بسیاربرای من پرخاطره بود؛مدتهایادش بودم اماخبری ازایشان نداشتم؛ ب خوابشان رادیدم وعزمم راجزم تاپیدایشان کنم؛وپیدایش زودمراشناخت وچقدراین پیرمرددوست داشتنی خوشحال شدومن بیشتر؛تعریف کردعصرهاد ارک قدم میزده و ی بافرزندش آنجابوده وباهم حرف میزدندویکی ازآرزوهای آن مرددیدن فرمانده ی سابقش بوده وایشان رانمی شناخته واوخودش رامعرفی کرده وچقدرانرژی گرفته بودوحال تلفن من که پس ازاین همه سال یادش بوده ام چقدرخوشحالش کرد؛دلهاچقدربه هم نزدیک اند-باخسروقدری صحبت واقعادرفضای دیگری قرارگرفته به سعید دوست مشترکمان گفتم اصلاعوض شده ونگران اوهستم؛کلی خندید-یکی ازدوستان اینجادرخصوص مشکلش م کردآنچه می دانستم گفتم؛انشاالله حل شود-بزرگواری کمک طف بی پایان وبرای سرویس کولروتعمیرشیرآب یاری دادندکه باهمه وجودازاین برادرخوبم متشکرم-شکوهمنددرموردی م کردتوصیه ازمبادی رسمی وقانونی ذی نفع پیگیری کند-درخصوص حبیب را اری به ذهنم رسیدازخانم خواستم تاازطریق مقتضی پیگیری کندوخودم هم دنبال وامروزشنیدم که به مرجع مربوطه ارجاع شده است؛ازلطف وتکریم مسوولان محترم ذیربط متشکرم-منوچهردرخصوص کارخودش سوالاتی داشت واقداماتی کرده بودکه امیدوارم حل شود-پیگیریافتن معلم دوران ابت ومدیر۲سال اول ابت ام بودم که تاکنون موفق به پیدا شان نشدم تاحال واحوالی بپرسم؛انشاالله همیشه سالم وشادباشند-خواهراریک پیگیربیماری برادرش بودازساجدی خواستم تاپیگیری وبه ایشان اطلاع دهد-مقداری بایک بزرگواری صحبت ؛خیراست انشاالله-امیدچندباری است که بیمارشده وسرم زده بودنگرانش شدم-امین ب بی احتیاطی کرده ویک اپلیکیشن آرمان راپاک کرده بودواوهم چیزی نگفت ولی بغض کرده بود؛بسیارناراحت شدم تمام تلاشم را تامشکلش راحل کنم وموفق شدم خوشحال شدم؛قدری بیشتر برادران دیگرش باید هوای اوراداشته باشند -اینجایک شخصی رادیده بودم اتفاقی؛که بهردلیل طرف مقابلش د ی بقول معروف روکم اوبوده وانواع شکایات برایش تنظیم کرده بودوازضعف حقوقی اونهایت استفاده رابرده؛موضوع به یک برادربزرگواری ارجاع شده بودوایشان هم بادرایت قضیه رافیصله داد؛ازحل وفصل ورفع خصومت واصلاح ذات البین بی نهایت خوشحال شدم-مجیدجوان خوب ونجیب سالهای دورکه بامن درتماس است مشکلاتی خانوادگی ازخودش اجمالابرایم نوشت؛بی نهایت متاثرم کرد؛درشرایط فعلی کاری نمی توانم م اماامیدوارم ریل زندگی این جوان دوست داشتنی ونجیب خیلی زودبه راه اصلی خودبرگردد-ازیکی ازهمسایگان قدیمی حال واحوال بستکان خودشان راپرسیدم و خواستم سلام مرا برسانندمنبع : http://mousavi289.blogfa.com/post/814
کویر زیبا

درخواست حذف اطلاعات

بنام خدا
دیروزازجایی که بدلایل بسیارمنجمله شدآنچه که نبایدمیشد؛بامن تماس گرفتندکه تصور اشتباه باشد ؛گویابایکی ازعزیزان هم تماس وایشان به من منتقل کرد؛توجهی ن ؛حتی فکر هم نیازنبود؛خودایشان بام اخلاقا پاسخ دادند؛واقعانمیدانم چه بگویم؟!!-شب رییس جمهور همانگونه که پیش بینی میشدازمعاهده موسوم به خارج شد!!خوشبختانه متعاقب حرفهای ایشان رییس محترم جمهورهم اعلام دتمهیدات بایسته بخصوص ازلحاظ اقتصادی شیده شده است که امیدوارم خللی درامورواردنشودبخصوص ازلحاظ معیشت عمومی-سیدحالم راپرسیدوقدری صحبت کردیم؛ تاجری درخصوص کارهایی م کرد؛شهبازخان همچنان پیگی رونده اش هست؛جویای احوالم شد؛ازهمه این عزیزان متشکرم-صبح یکی ازدوستان اینجادرخصوص بیماری همسرش بامن م کرد؛خیلی تعجب که درمان راوانهاده وتشخیص داده اندسراغ درمان سنتی رفته اند!!به یکی ازخبرگان این امرارجاع دادم تاراهنمایی کنندوالبته ازاین بی توجهی هایشان متاثرشدم-سال گذشته همین ایام برای اهدای خون اقدام وامروزهم مجددا"اهدای خون راصورت دادم؛ازرفتاروتکریم عزیزان مرکزمربوطه هم متشکرم-فرصتی شد تاساعتهادراطراف وقلب کویربروم وفارغ ازتلفن و..به روستاهای متعددی رفتم وخلاصه کلی کیف ؛خاطره خیلی خوبی شداین کویرنوردی بکر...خانم نامه مربوط به حبیب راهم به مرجع مربوطه ارسال کردامیدوارم به نتیجه مطلوب برسد-حال تعدادی ازدوستان پرخاطره قدیمی راپرسیدم واحوال پرسی -سهام اطلاع دادپدرش دربیمارستان بستری است وعمل کرده؛متاثرشدم وازاینکه نمی توانم عیادت بروم عذرخواهی ؛برای شفای عاجل ایشان دعامیکنم-درکانال تاریخ تدین مطلبی درخصوص لیوان شیشه ای درزندان وارتباط با شکن!نوشته بود؛چون خودش عمیقالمس کرده بسیارقابل تامل بود؛برای دوستان مشترک دیگرهم فرستادم وتقریباهمه این دل نوشته راتایید د؛خاطراتش راحتمابایدبنویسدوبه اومثل همیشه توصیه میکنم.منبع : http://mousavi289.blogfa.com/post/815
یک متن جالب و قابل تأمل

درخواست حذف اطلاعات
وی.پی.ان و لیوان شیشه ای در زندان(زندان نوشت) بنام خدا در زندان خیلی چیزها ممنوع است، ساده ترین چیزها. منظورم از زندان همین دانشسرای اوین خودمان است که دست کم تجربه اش کرده ام. اما نمونۀ خوبی برای شناخت ماهیت زندان است. زندان های دیگر هم کمی از اوین بهترند یا بدترند. البته در کل زندان اوین از خیلی جهات بهترین زندان ایران است. اما مسئلۀ من در این جا نفس زندان است، نه زندان خاصی. دوستان بسیاری تا به حال از من پرسیده اند چرا یادداشت هایی از و دربارۀ زندان منتشر نمی کنم، برای همین شاید گاهی با هدف بیان نکاتی از منظر روان شناسی و جامعه شناسی زندان مطالبی منتشر کنم. پیش از هر چیز بگویم که زندان رفتن را با هر اتهامی/جرمی که باشد (از جمله ) هرگز افتخار نمی دانم، اما زندانی بودن تجربۀ خاصی است، حتا اگر فردی به دلیل بز اری حبس کشیده باشد. زندانی چیزهایی را تجربه می کند که فقط در زندان می توان تجربه کرد. جز مورد زندانیان ، کم پیش می آید زندان رفته ها اهل نویسندگی باشند، برای همین اگر هم تحلیلی جامعه شناختی و فلسفی از وضعی که در آن گرفتارند باشند آن را بیان نمی کنند و این تجربه های انسانی در شان دفن می شود. زندان همه چیزش خاص است: اقتصاد، مناسبات اجتماعی و نظام اداریِ آن. جامعه شناسی زندان دریچه ای بی نظیر برای رسیدن به دریافت هایی است که در جایی دیگر به این آسانی پیدا نمی شود. در زندان اشیاتغییر می کنند، همان شیء بی اهمیتی که بیرون از زندان اصلاً به چشم نمی آید تبدیل می شود به کالایی لو که می تواند تغییری در زندگی زندانی ایجاد کند. زندانی تنگ ترین قلمرو زیستی ممکن را دارد، همه چیزش خلاصه می شود به یک تخت (تازه اگر آن زندانی تخت داشته باشد و کف خواب نباشد). اکنون در نظر بگیرید تنگنای زیستی چه تأثیراتی بر حیات فردی و ااجتماعی زندانی می تواند بگذارد. جوهر خاص بودگیِ زیست زندانی هم در همین تنگنای زیستی نهفته است. فقط در زندان انسان گرفتار این حد از تنگناست. البته این تنگنا در بند عمومی با ازدحامی نفسگیرهمراه می شود. حریم خصوصی در زندان بی معناست. هیچ حریم ندارد، برای همین زندانی علاوه بر تنگنا، دچار حریم زدودگی است. همین ها بلای جان زندانی است و زیستن در زندان را به سخت ترین تجربه تبدیل می کند. در نوشته هایی دیگر، این تع ر (تنگنای زیستی، حریم زدودگی، ازدحام نفسگیر و...) را شرح خواهم داد، در این جا تنها به عنوان درآمد به آن ها اشاره . گفتم: زندان رابطۀ انسان با اشیا را دگرگون می کند. مردی که به کم تر از خودرو ل وز تن نمی دهد، مردی که معاملات هزاران میلیاردی اش او را به دوست داشتنی ترین دوستِ پول پرستان تبدیل کرده است، مردی که وقتی وارد شرکتش می شود ده ها کارمند خبردار می ایستند، مردی که وقتی وارد یکی از ویلاهایش می شود چند دقیقه طول می کشد تا با ماشین به ساختمان وسط ویلای قصرمانندش برسد... آری، همین مرد در زندان بزرگ ترین دغدغه اش این می شود که یک پتوی اضافه داشته باشد، یا فلا و سررسید داشته باشد یا جای خوابش بهتر شود. وقتی یکی از شب ها این مرد خُرخُر می کرد و بیدارش د، نصف شب داد و بیداد می کرد که که ! غلط کردید بیدارم کردید! (این مرد خیالی نبود، واقعی بود و چندی پیش شنیدم در زندان درگذشت). این جاست که می فهمیم تغییر رابطۀ انسان با اشیاچه معنایی دارد. یکی از کالاهای لو زندان لیوان شیشه ای است. لیوان شیشه ای ممنوع است و فقط افراد خاصی لیوان شیشه ای دارند. زندانی های قدیمی و پرنفوذ! اما برای ی که مدتی طولانی حبس کشیده چای خوردن در لیوان شیشه ای اتفاق مهمی است، مثل داشتن اُدکلان یا روان نویس. حال پرسش این جاست که لیوان شیشه ای از کجا باید ید! در زندان ی پول نقد ندارد، به هر زندانی کارتی بانکی با عنوان کارت مددجوداده می شود و هنگام ید از فروشگاه از آن کارت استفاده می کند. اما نوعی جایگزین پول نیز در زندان وجود دارد که آن سیگاراست. زندانی ها هزینه های نقدی بین خود را با دادن سیگار حساب می کنند. اگر کالایی از ی ب ند که20 هزار تومن باشد اندازه 20 هزار تومن به فروشنده می دهند. حال ی که می خواهد لیوان شیشه ای داشته باشد باید چندین برابر بهای واقعی آن لیوان پول بدهد تا صاحب آن شود. و تنها فایده اش این است که فرد هنگام نوشیدن چای رنگ عقیق چای را می بیند همین. این روزها که داشتن شکن خوب امتیاز است و قیمت وی.پی.ان بالا می رود و هر حاضر است مبلغ زیاد و بی دلیلی بدهد تا فقط بدون دردسر وارد تلگرام شود، یاد جبرهای زندان افتادم. یادم آمد گاه برای انسان نوشیدن در لیوان شیشه ای خود حادثه است، و این، شرایط است که نسبت انسان با اشیاء را تعیین می کند. مهدی تدینی #زندان -نوشت [email protected] مهدی خان تدینی عزیزم
ب وادب
متن درکانال تاریخ شی ات-صرف نظرازارادت پیوسته من به شخص شما-درخصوص لیوان شیشه ای وارتباطش با شکن بسیاربرایم جذاب وخاطره انگیزاست؛برای دوستان مشترک وبسیاری ازاولیای مرتبط هم فرستادم وتقریباهمه خوششان آمد؛دراین متن جامعه شناسی زندان -البته بخشی ازهزارسویش-موج میزندومناسبات حاکم درزندان وارتباطات آن هنوزهم برای خیلی هامنجمله خانواده زندانیان؛اولیای زندان؛خودزندانیان وپرسنل مجهول است وبرای همین اگرازآن فضافاصله بگیریم بسیاری ازمناسبات اهم زندان شایدخنده داریاغیرقابل باورباشد مثل دراختیارداشتن یک تخت؛این راتنهازندانی ای درک میکندکه مدتی کف خواب باشد مثل خودت که تازه موردتکریم مابودی ولی ۷ماه کف خواب بودی وحواشی مرتبط بااین امر؛کانال تاریخ شی ات بایدبه این خاطره هابعنوان بخشی ازتاریخ معاصرزندان هم بپردازدمثلااگربه ی بگوییم زندانیانی هستنددرزندانهای دیگربجای اهتمام بیشتربرای رهایی خودشان اززندانهای دیگرد ی انتقال به اوین اندویانوبت تلفن وگاهامشاجره برسردقایقی تلفن وخاطرات زندان انفرادی شایدغیرباورباشد؛این خاطرات بایدنوشته شودوالبته مثل همیشه که به شماودیگردوستان هم عرض کرده ام خاطره نویسی بایدبدون حب وبغض وباشاخص اخلاق-نسبت به همه- باشدومهدی تدینی جوان محجوب ودلنشین با ووسایلی بسیاردردست که واردسالن شدوبه اتاق ۱آمدومن خواستم ابتدااوراازسرواکنم وبه اتاق دیگری بفرستم اماصداقت ومحجوبیتش ماندگارش کردودوست صمیمی مان شدوجوانی که درزمستان سردباکلاهی درسرودستمالی درگوش هاتاصدای تلویزیون ودیگران مزاحمش نشوددرکنارجعبه ای مقوایی بعنوان میزهمیشه درحال ترجمه کتاب بودوماشبهاازروی مزاح سربه سرش میگذاشتیم ودرموردی اشتباهی قدری فلفل دردهانش ریختیم واومثل موشک زیرشیراب دستشویی رفت ومن برای اذیت ش تازه گفتم فلفلم کم شد!واومحجوبانه ونجیبانه ماراتحمل کردومهدی ای که برای من یاهمان دکی است وچهارشنبه هابرایش زندگی شیرین میشدچون من ملاقات بودم و نبودم وتلفن بیشترمیزد!!ومهدی ای که اولین کتاب ترجمه شده اش که منتشرشدبرای من رسیدووقتی به اورساندم شوق وخوشحالی کریمانه اش واقعاخوشحالم کرد؛مهدی تخت۳ اتاق ۱بچه جنوب تهران بقدری اخلاقی است که نوشتن خاطراتش هم اخلاقی خواهد بودتاجایی که وقتی رفتنت تقریبا قطعی شد من قدری اوقات تلخی تا مهرت از دلم برود و اذیت نشوم اما بر خلاف عرف و رویه ام برای بدرقه دوستان تو باعث شدی تا دم درب وج بند بدرقه ات کنم و سپس بین خوشحالی از رفتنت و ناراحتی از عادت به تو مثل همیشه ساعاتی در کنج تختم به زیر پتو هجرت کنم...توصیه همیشه من به دوستان نگارش خاطرات متقن است که بخشی از تاریخ ماست و به تو بیشتر همیشه موفق باشی مرد پرخاطره منمنبع : http://mousavi289.blogfa.com/post/818
تلخ و گزنده

درخواست حذف اطلاعات

بنام خدا
دیروزسری به روستاهای اطراف زدم یک اقامتگاهی نیزدرقوژددیده بودم که ازظاهرامشتری نداشتن درش قفل بودونشدآن رامجدداببینم؛بناداشتم درمراسمی که درزیبد برای فردوسی برگزارمیشدشرکت کنم ظاهرااین روستامحل نبردفردوسی بوده است؛اتفاق مبارکی بودکه اصلایادم رفت بروم وزمانی یادم آمدکه زمان سپری شده بود؛درمزارنشسته بودم وقت ظهرشخصی آمدبسیاربه یکی ازهمسایگان قدیمی ماشباهت داشت بقدری شبیه بودکه من باهمه دقتم؛ بااواشتباه میگرفتم دوست داشتم باوی ع ی بگیرم وبرای دوستان مشترک بفرستم تاخودش هم ببیند تای خودش را!ولی بقدری درخودش بودوحال وهوایی خاص توان رفتن نزدش رانداشتم ونخواستم خلوت اورابهم بزنم ولی حالش درذهنم ماند؛گویی خالی خالی بود؛صبح باران شدیدی با گرفت وحال خوبی به من دست داد؛صدای باران ورعدوبرق آرامش خوبی به من داد؛مناسبتی رابه زی زی تبریک ویادآوری ؛یکی ازدوستان قدری ازخانواده ومشکلات حاکم برآن ونگرانی هایش برایم نوشت والبته حق هم داردنگران باشد؛تلفنی بایکی ازعزیزانم صحبت که نهایتابازنتیجه ای دربرنداشت؛ حسین دوست نوجوانم به من گفت برای انجام کاردرسی مدرسه اش سری به من میزند؛خوشحال ترشدم طلع شدم مردآرام وپرخاطره دیروزفوت کرده است؛چقدرتلخ وگزنده....منبع : http://mousavi289.blogfa.com/post/820
گذری در تاریخ

درخواست حذف اطلاعات

بنام خدا
کتاب خاطرات علی اکبرصالحی راخواندم؛مطالب راتلاش داشته اندمنصفانه ودرعین حال دلسوزانه بنویسند؛نکات قابل تامل وتاریخی مهمی درتاریخ معاصروبرهه هایی حساس ازآن دراین کتاب نهفته است که خواندنی ترش میکند-یکی ازدوستان درادامه م هایش درمواردی بامن م کرد؛واقعانمیدانم افسوس این ندانستن هایی که اساس زندگی است رابخورم یابه سادگی وصفای اوتوجه کنم؟لابدامثال این مردعزیزهم هستند؛کاش میشدبرای ارتقای بیشتراین لازمه ی دانستن هاتلاش بایسته تری کرد-علیپوراطلاع دادکه برای سنجش وبرآوردهزینه بازسازی محوطه رفته اند؛خوشحال شدم که پیگیری هابه نتیجه برسد؛انشاالله که این محوطه هم تکمیل شودکه نقش اساسی برای توسعه گردشکری هم دارد-فرداهم تولدخواهرم است که تولدشان راتبریک میگویم وبرایش خوبی های بیشترراآرزومیکنم.منبع : http://mousavi289.blogfa.com/post/821
خبرهای فروردینی...

درخواست حذف اطلاعات
بنام خدا
بالا ه پس ازچندروزبی اطلاعی حسن به من زنگ زدودرراه انتقال به زندان بود!گویابازجویی هایش تمام شده؛منکرهرگونه خلافی بودمنتهاتصورمن این است ازجوانی وخامی اش استفاده کرده اند؛شماره خانواده اش رادادبه آنهااطلاع دادم؛مادروپدرش مستاصل بودندمتاثرشدم؛امیدوارم باتدبیرمشکلش حل شود-شنیدم حکم ارنی هم به ۲۰سال حبس وجزای نقدی تقلیل یافته وبرداشت مثبتی هم ازقانون قاضی نموده که این حکم راقابل فرجام خواهی دردیوان عالی دانسته؛برداشتی میمون وراهگشادراینگونه احکام خواهدبودکه جای سپاس دارد؛به خودش هم گفتم خیلی خوشحال شد-بادوستان مشترک حال واحوالی کردیم قدری خاطرات گفتیم خوش بود-درموضوعاتی باجفری م ازراهنمایی وهمگامی اش متشکرم-تولدیکی ازنزدیکانم راتبریک گفتم؛برایشان جالب بود-مسعوددرخصوص موضوعاتی ناراحت بودمنم متاثرشدم؛زیادی حساس است وبدترازمن زودرنج...منبع : http://mousavi289.blogfa.com/post/796
باران کویری

درخواست حذف اطلاعات
باران کویری
بنام خدا
هواقدری متغیرشدوالبته باران رحمت الهی با گرفت که خدای متعال راشاکرم؛منهم قدری بیمارشدم وباکمک برادربزرگواری که سوپ تهیه کرده وبرایم آوردوسپس توجه برادرعزیزدیگری قدری بهبودیافتم که ازاهتمام آنان سپاسگزارم-خانواده حسن به دادسرامراجعه ووثیقه سنگینی برای رهایی اش طلب کرده اند؛پدرش باناامیدی وناراحتی به من زنگ زد،چه بایدمی ؟چه کاری میتوانم م؟دوستان مشترک هم که فهمیده اند همه متاثربودند؛ازاوبعیدبودکه اینگونه بادوستان ناباب پیوندبخورد-زمانی درخصوص پرونده اش م کرد؛تجمیع اینهامشکلاتی برایش متبادرکرده که امیدوارم باسعه صدروتدبیرحل شود-ساجدی برای ادامه درمان بایدبه پزشک قانونی مراجعه کند؛انشاالله حل مشکل شود-حق روستاپس ازروزهاکه خبری ازش نداشتم جویای احوالم شدوتجویزهایی هم برای بهبودی ام کردکه کارسازهم بود؛ازاوهم متشکرم-سلمانی رفتم یکی ازبستگان این جوان درگیرشرکتهای هرمی شده وبدون م باوکلاواهل خبره دادگاه هم رفته درعین حال به حبس محکوم شده؛یکی ازنزدیکانش هم است!ازمن نظرخواست گفتم اعتراض را بنویسدواینجاتمبرقضایی باطل کرده پست کنیدبه دفتردادگاه بدوی؛این بنده خدامنتهاداردبه تشخیص خودعمل میکندوظاهراراهنمایی اش هم فایده ای ندارد؛نمیدانم چراپس م میکنند؟-درخصوص حل مشکلی ازدوستانی خواسته بودم بابزرگواران محترمی صحبت کنند بعضی صحبت دوبعضی صلاح ندانستندصحبت کنندوبعضی رامن نخواستم فعلادخ ی کنند؛موضوعی ساده است اماشایدنگرانی وبیم آنها ازسوابق امرمانع حل مشکل میشود بااکراه خودم واردشدم وامیدوارهستم که انشاالله باتدبیرمناسب حل شود؛البته به این بزرگواران درمواردی حق میدهم امااین نافی این است که مشکل رانخواهندحل کنندوازشخصیت آنان هم بعیدبلکه ابعدبنظرمیرسد-...هم این روزهابازدرافکارخودفرورفته ودرفازدیگری است؛انشاالله که این دوره هم باآرامش طی شود؛نمیدانم چه بگویم؟-الی احوالم راپرسیدونگران حالم بود؛خودش هم امتحان دارد؛تشکر وخواستم باموفقیت امتحان راسپری کند-درموقعیتی اتفاقی برادربزرگواری رادیدم ودرخصوص یک عزیزدیگری صحبت وشرایط به گونه ای بودکه احساس بایک پیامک ساده تبریک عیدتوسط آن عزیز؛اتفاق بزرگی می افتد؛فوری پیام دادم ویادآوری ؛متاسفانه توجه بایسته ن د؛امشب برای موضوع دیگری تماس گرفتم وضمن آن موضوع آن عزیزراهم یادآوری واکنش اماهمان بودکه حدس میزدم فرمودند مگردیدن من آمده؟مگرحتی یک پیام تبریک فرستاده؟....والبته گله ی بجایی بود؛ماانسانهاگاهی ازهمین نکات کوچک ارتباطی بین خودغافلیم وحل مشکلات رادرآسمانهاوفضاهای دیگرمی جوییم..._امروزهمچنین سالروزدرگذشت دوست عزیزم آقای حیدری است که یادش راگرامی میدارم ورحمت ومغفرت الهی رابرایش مددمی کنم.منبع : http://mousavi289.blogfa.com/post/797
بازهم یاد یک دوست و پدر

درخواست حذف اطلاعات

بنام خدا
دردوران خدمت با برادرودوستی آشناشدم که اتفاقا هم نام من است این دوستی به خانواده هاهم گسترش یافت؛خانواده ی شان همه؛لطف ومرحمت بسیاری به من داشتندبخصوص پدراین خانواده که همچون پدری مراتکریم ونگاه بان بود؛مدتی در این ارتباط وقفه وفترت افتاد-آنهم به جبرزمانه-ازآنجاکه منزلشان راهم تغییرداده بودندشماره ای ازآنان نداشتم؛تلاش بسیاری برای پی جویی ازاحوالشان وامروزبالا ه آنان رایافتم؛هم خوشحال شدم وهم بشدت متاثر؛پدربزرگوارشان ۳سال است دچارحادثه مرگ مغزی شده وفوت کرده وخانواده گرانقدرهم اعضای بدن ایشان رااهداکرده اند؛یاداین مردنازنین وپرخاطره وعزیزسفرکرده راگرامی میدارم؛مادرمحترمشان میگفت همیشه پیگیرمن بوده وخبری نداشته ویک هفته پیش درراه بهشت زهراحرف من بوده که کاش خبری ازمن بگیرند؛درست همین هفته ای که تلاش من برای یافتن آنان تشدیدشده بود؛دلهاچقدربهم نزدیک اند....منبع : http://mousavi289.blogfa.com/post/798
فرورانه

درخواست حذف اطلاعات

بنام خدا
مراسم عروسی حسین بوده وبعض ازخانواده وبستگان هم رفتند وبعضی بهردلیل نرفتندوایکاش دراین فرصت مجال وفرصتی میشد تاتجدیددوستی هاورفع کدورتهای احتمالی میشد؛ازدواجش راتبریک میگویم وازخدای بزرگ سعادت وبهروزی ومودت رابرایشان آرزومیکنم-بعدمدتهافرصت تجدیدارادت به دوستان وعزیزانی میسرشدکه خیلی خوشحال شدم؛ازجناب حیدری وخانواده ی گرانقدرشان نیزبی نهایت متشکرم-ازایمان بزرگوارکه برادرانه مرایاری کرده ومیکند نیزسپاسگزارم-تولددوقلوهای رامین راهم امسال تبریک گفتم اگرچه تاکنون سعادت نداشتم که ازنزدیک این عزیزان راببینم؛تولدسهام راهم تبریک گفتم وبرایش سلامت وشادکامی آرزومیکنم وامیدوارهستم که مشکلاتش بزودی کلاحل شود-ارنی گفت که حکم دادگاه بهش ابلاغ شده وخواسته بودم که برایش لایحه ای بنویسد تادردیوان فرجام خواهی شودکه ایشان تلفنی گفت به مصلحت نمیداندوحکم خوبی داده اندو..؛اینهم خیراست-شنیدم باگردشکارمسوولان مرتبط؛مسوولان بالاتربامرخصی سعید نوشته اندموافق اند؛انشاالله که حل مشکل شودواین گره هم بازشود-آرمان هم این روزهاقدری وابسته به من بودن رانشان میدهد؛نگران روحیه اش ام-عزیزی درخصوص شخصی م کردکه د وشش سفرهای زیارتی وسیاحتی ازمردم کلاهبرداری میکند چون درقالب یک گروه توریستی است پیشنهاد ابتدامراتب رابه اداره کل میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشکری محل اطلاع وپس ازبررسی مقدماتی آنان به دادسرااطلاع دهند؛متاسفانه این قبیل اموردار زایش می یابد.-حسن هم بهم زنگ زد؛وضعیت آنجامناسب نیست وبغض کرده بود؛متاثرشدم وازپدرش خواستم بعدازتعطیلات پیگیری کند شاید تکلیف اوزودترروشن شود.کبری رفته بودپیش سوسی وبرای اینکه من بااوصحبت کنم م کرد؛ظاهراقدری حس میکند توجه لازم به اونکرده اندومیخواهدمستقل باشد؛کاش این جمع خانواده ی صمیمی؛صمیمیت ووفاق خودر شترتوجه کنندومراقبه—باباشناس پس ازمدتهاتصویری صحبت ؛ازمسایلی ناراحت ودرزندگی دچارمشکلاتی شده که روحیه اش راقدری باخته است بااینکه خودش روانشناس است به تجدیدروحیه نیازمند؛سعی باشوخی وجدی اوراقدری به وجدآورم؛بایدتلاش وهمت کنددرکوچه پس کوچه های زندگی وفرازونشیب های آن-باهمه ی سختی هایش-متوقف نشودچه رسدبه باخت روحیه وتضعیف آن؛این بزرگترین امربرای همه ی ماست.منبع : http://mousavi289.blogfa.com/post/799
باران رحمت وصفا

درخواست حذف اطلاعات

بنام خدا
گرقرب خدامیطلبی دلجوباش
ون د س وپیش خلق نیکوخوباش....
این عصاره ی حرفهای شیخ سعیدابوالخیر-علیه الرحمه-است که درروزمبارک بعثت رحمت سعادت یارم بودتاازمزاراین بزرگواربازدیدکنم؛مدتهادنبال فرصت رفتن به سرمزارایشان بودم که مهیانمیشدتاامروز؛درروستای مهنه درفضایی آکنده ازآرامش وزیبا ه اند؛ ی حالی دست دادوسپس درراه به مزارعلامه بهلول گنابادی رفتم وپس ازاهدای حمدوسوره ای ادامه مسیرداده به مزارسلطانی هم رفتم که مدتهای طولانی بودنرفته بودم؛گلهای باطراوت روییده بهاری وخ وفضای آرام بخش آن هم صفایی داشت؛فضای د ده ی آبی کاخک راهم که اخیراباسرمایه گذاری بخش خصوصی ایجادشده- والبته تاتکمیل وتوسعه خیلی کاردارد-راهم دیدم ولی اصل قضیه واستفاده ازآب وفضای موجودکه امکانی تفریحی برای نان این حوالی مهیاکرده جای سپاس دارد-روزخوب وباصفاوفرصتهای بدیعی بودوباران های متناوب ومقطعی درطول مسیرهم صفای دیگری داشت که ازاین امکان خدای بزرگ راشاکرم.-درروزهای گذشته مصمم بودم به وقت شام رادرسینماببینم دوبارهم تاسینمارفتم ولی به لحاظ اینکه وبعض مراکزدیگررزرووخوشبختانه هم تماشاچی داشت موفق نشدم والبته ازرونق سینما سندم امشب دیدم درسانس آ لانه زنبوررااکران میکندبرای دیدنش رفتم وشانس بامن یارنبودو آماده نمایش نشدوبجای آن لاتاری به نمایش درآمد!دیدن دوباره هم جالب بود.منبع : http://mousavi289.blogfa.com/post/800
باران های سیل آسا

درخواست حذف اطلاعات

بنام خدا
ازدیروزقدری باران می آمد؛امروزظهرب شترشدن آن وصدای آرامش بخش باران وبوی نم دیوارهاقدری خو دم؛عصرمتوجه شدم بقدری بارش زیادبوده که حیاط خانه واطراف راسیل فراگرفته!تجربه ی زیباودلنشین وخوبی بود؛اگرچه درشهروروستاهای مجاورقدری موجب زحمت ودرمواردی خسارت شده امابارش رحمت الهی موجب سپاس وشایسته ی شکراست-بادوست قدیمی ام پیروزصحبت که ازسال۷۶ ایشان رامی شناسم ومردخاطره هاست؛اسماعیلی ازبزرگواران حالم راپرسید خوشحال شدم؛عباس رضایی هم جویای حالم شدوکلی ازدیگران خاطره گفت وتجدیدخاطرات-برادری هم اینجابه جایی دیگرمنتقل شده ودرمدتی که بودلطف وبزرگواری ایشان راشاهدبودم؛به سهم خودم اززحماتش تشکر -گزارش این ماه هم ارسال شدانشاالله که این ایام باقیمانده هم به سلامت طی شودوتکلیف کلی مشخص گردد-بایکی ازبرادران قدیمی صحبت ودرخصوص خودش هم ظاهرایک سال دیگربازنشست میشود؛انسان فهیم وارزشمندی است که درایام ودوره ی مسوولیتشان بزرگوارانه رفتار د-جمال همسایه ی قدیمی مان حالم راپرسید؛چندبارتماس گرفته بودنتوانسته بودم صحبت کنم؛عذرخواهی -سعیددرخصوص ارنی گفت به رای دادگاه تمکین کرده وتقاضای تخفیف مجازات قانونی نموده؛انشاالله حل شودوبرای خودش هم پیگیراست-فرداهم تولد حسین دوست نوجوان وفعال وساعی من دراینجاست که باتبریک آن برایش سعادت وتهذیب تواماآرزومیکنم—سهام گفت ابراهیم هم که پیگیرکارش بوده به خانه وزندگی اش رسیده خوشحال شدم وبهش خسته نباشیدگفتم-کتاب خاکهای نرم کوشک راکه یکی ازدوستان داده بودخواندم قابل تامل بود وقدری هم دیوان اشعارعلامه بهلول گنابادی راخواندم برایم جالب بود سروده هایش؛این بنده خداواقعاازعجایب روزگارمابود؛خداوندغریق رحمتشان کند._برای دیدن به وقت شام سینمارفتم هم امروزبلیط نیم بهابودوهم بسیارشلوغ بازهم فرصت نشدببینم وسانس بعدی والبته شلوغ لانه زنبوررادیدم جالب بودوالبته ازرونق سینم شتر سندشدم.منبع : http://mousavi289.blogfa.com/post/801
روزهای آ فروردین

درخواست حذف اطلاعات

بنام خدا
درمواردی اشخاص که به روند امورخوددردستگاه های اجرایی معترض اند معمولابه استانداری استان خودمراجعه وبازرسی هاملجاء رسیدگی به تظلم خواهی آنهامیشود که معمولا این تظلم خواهی هاابتدابرای رسیدگی وتهیه گزارش به مدیران محلی ارجاع میشود درمواردی دیده ام تصویری ازمکاتبه اولیه به ذی نفع داده نمیشودواین خودش موجب ن یتی است؛صرف نظرازاینکه طبق قانون ومقررات نتیجه نهایی بایدبه شاکی ابلاغ گردد اگریک رونوشت اولیه مکاتبه هم به شخص داده شودحداقل موجب آرامش واطمینان به اینکه به شکایتش رسیدگی میشودخواهدشدوهمچنین موجب تکریم ارباب رجوع ورعایت حقوق شهروندی اوست؛چون مواردی راشخصادیدم واین مهم حس مغفول می ماندبه مدیرمربوطه یکی ازاستانداری هاموضوع رادرقالب پیشنهادنوشتم تابررسی کنند بعداحس این امرمبتلابه عمومی است واگردی تانهاهم درمواردمشابه عمل کنند اگرچه شایدآمارمکاتبات فیزیکی راقدری بیشترکندامابه رضایت عمومی اش می ارزدلذاتصمیم گرفتم به رییس محترم مرکزبازرسی وزارت کشوربنویسم وانشاالله که بابررسی بیشترروی آن تامل کنند-زمانی اطلاع دادنیکبخت مشکلش حل شده خیلی خوشحال شدم؛امینی در خصوص برداشت اشتباه از محدودیت مقرر در قانون جدید اصلاح شده گفت که اشخاصی که به حداقل مجازات مقرر محکوم میشوند حق برخورداری از امتیازات قانونی مثل مشروط بجز عفو ی را ندارند نه همه ی محکومین؛ قرارشد من دوباره قانون را بخوانم و به مسوول محترم ذیربط منع کنم علی ایحال از توجه و یادآوری اش ممنونم و البته قدری نا امید بود که ی دیگر به این حرفها و پیگیری ها توجه زیادی نمیکند گفتم نگران نباش انشالله درست میشود-ادوارددنبال ی بودمیان اووشکاتش وساطت کند که من شخص مدنظراورانمی شناختم وبه دیگرانی که حس مفیدمیتوانندباشندارجاع دادم-به یکی ازدوستانم درخصوص عدم اتکاواعتمادبه شخص ثالثی هشدارداده بودم وازاوخواستم شخصابرودپیگیرامورخودبشود ومتاسفانه توجه نکرداکنون تماس گرفت وگفت کارش حل نشده؛هیچ بلکه بدترهم شده است وبه شخص دیگری که من نمی شناختم رجوع کرده من د ی قضاوت نیستم اماباآنچه که ایشان تعریف کردیک جایی ازاین قضیه بقول معروف می لنگد!!؛امیدوارهستم که دقت ومراقبت بیشتری کند؛دیگرزمان آزمون وخطاعمل اوگذشته است-بزرگواری درخصوص رفتن ازمسوولان خودش م کرد من گفتم هرطورمیخواهدعمل کند؛پیش ازاین درموردارسال یک پیامک به اوگفته بودم که انجام ندادونتیجه وواکنش آن برادررادیدم حال چه بگویم؟کاش....-ازامروزظاهرادستگاه های تی اطلاع رسانی خودشان راازتلگرام خارج میکنند ومسوولان محترم حکومتی هم پیشتازآن شده اند؛نمیدانم قضیه تلگرام چه خواهدشد؟وقراراست چه شود؟اماهجرت ازتلگرام برای اطلاع رسانی اگرتلگرام کماکان باشد بنظرم میدان رابه اخبارواطلاعات ی ویه دادن است؛کاش تد ربایسته تری اتخاذشود-سالنامه اعتمادراهم بادقت خواندم مطالب مفیدی داشت ومصاحبه های جالبی.سیدهم احوالم راپس ازمدتهاگرفت؛خوشحال شدم وکلی حرف زدیم وخاطره مشترک-ماشین راهم برای پولیش بردم انجام داد عالی شده است._دوست جوان ودل دریایی من درخصوص مشارکت درامری بازهم م کردکه من بدلایل بسیارباآن مخالفم وبه ایشان گفتم شمادنبال ی هستی که تاییدت کن ی من ی نیستم که اگر ی به من پناه آوردبه اودروغ بگویم ولی دعامیکنم تاموفق شوی؛درخصوص یک کاردیگرهم که ازاساس گفته بودم آن قضیه راازمنشادیگری پیگیری کندبعدازمدتهابام بامسوول محترمی به نظرمن رسید؛خیراست انشاالله-آمانویل هم جویای حالم شدازاومتشکرم.منبع : http://mousavi289.blogfa.com/post/802
پیشنهادی در راستای تکریم ارباب رجوع به وزارت کشور

درخواست حذف اطلاعات
برادرگرانمایه؛جناب آقای طالبی رییس محترم مرکزمدیریت عملکرد؛بازرسی وامورحقوقی وزارت کشور پس ازاهدای سلام وتحیت احتراماهمانطورکه استحضاردارید بسیاری ازاشخاص شاکی ازروندامورشخصی خوددردستگاه های اجرایی محلی ملجاء وپناه خودرااستانداراستان بعنوان عالی ترین مقام و ت دراستان ومع الواسطه دفاتربازرسی استانداری هادانسته وتظلم خواهی خودراحضوری یاپستی به این مراکزتقدیم میکنند که همکاران محترم بازرسی استانداری نیز باسعه ی صدر-درحدودقوانین ومقررات وضوابط موجود-بررسی ومعمولااین تظلم خواهی هابرای بررسی مقدماتی وتهیه گزارش به مدیران کل محلی ارجاع میشود- که لازم است ازتلاش هاوخدمات همکارانتان دراین دفاترواهتمامی که به این اموردارند تشکرکنم-دراین مقطع تاییدخواهیدفرمودصرف نظرازنتیجه ی نهایی رسیدگی به تظلم خواهی که وفق ماده۲۵ قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه بافساد علی القاعده به تظلم خواه یاشاکی اعلام میشود؛رونوشت دادن برای اطلاع به اومیتواند آرام بخش ومتضمن این معنی باشد که استانداری به خواسته اوتوجه کرده ودرحال رسیدگی است والبته مکاتبات طبقه بندی شده ازاین قاعده مستثنااست؛ضمن آن که موجب تکریم ارباب رجوع ورعایت حقوق شهروندی وماآل یت عمومی خواهدشد؛اینجانب درمواردی شاهدبوده ام اشخاص مستاصل دردوایردبیرخانه ادارات د ی یک کپی ازمکاتبه انجام شده مربوط به خودشان بوده اندومسوولان محترم مربوطه نیز بدرستی بلحاظ اینکه مکاتبه رونوشت برای متقاضی نداشته از دادن تصویرنامه خودداری نموده اندواین امرموجب ن یتی هم شده؛لذااینجانب بعنوان یک شهروند باتقدیم این نامه خدمت جنابعالی وازآنجاکه امرمبتلابه عمومی است خواهشمندم بابررسی بیشتردرصورت امکان وصلاحدید به همکاران محترم ومعززدرمرکزبازرسی وزارت کشورودفاتربازرسی استانداری های سراسرکشوربفرمایید این نکته بعضامغفول مانده راباعنایت بیشتری رعایت فرمایند که به عد ومنشورحقوق شهروندی ت مکرم نیزنزدیک تراست واگرچه ممکن است حجم مکاتبات فیزیکی راقدری افزایش دهدامابه تکریم ورضایت عمومی می ارزد وقطعاموجب شفافیت اموروتاسی دیگرنهادهای حکومتی وعمومی هم بخصوص دراستانها خواهدشد. ازایجادمزاحمت معتذرم؛سلامت وموفقیت وتوفیقات الهی بیشترراازمحضرخدای بزرگ برایتان استدعامیکنم.منبع : http://mousavi289.blogfa.com/post/803
اردیبهشت ماهی دیگر

درخواست حذف اطلاعات

بنام خدا
برنامه ثبت سریال گوشی های موبایل ازامروز-باهمه ابهامات وکاستی ها-رسماپایان یافت ودیروزکه آ ین روز فعال بودن بودبسیاری ازوقت من شامل پاسخ به دوستان وخانواده گذشت؛ایمان هم گوشی جدیدگرفته وهنوزدستش نرسیده توسط پست ونگران بود که انشاالله درست میشودومشکلی پیش نیاید-آرمان ومادرش مسافرتی کوتاه رفته وبرگشتند بامکالمه تصویری خواست درآرامستان ومزاربستگان وعزیزانم فاتحه بفرستم که ازتوجهش ممنونم-امروزمطلع شدم چندروزدیگرمراسم چهلم دوست جوانم است که خیلی دوست داشتم بتوانم درمراسمش شرکت کنم که نمی شودومتاثرشدم؛خدای بزرگ انوارخودرابه روح بزرگ وخسته اش ارزانی داردانشاالله-عباس فراهانی بعدازدرگذشت برادرش قدری دچارافسردگی شده وحال وهوای خوبی نداشت ؛بامن تلفنی صحبت کرد انشاالله صبوری وآرامش راخدای بزرگ به اواعطاکند-علی یکی ازبستگان درخصوص موضوعی م کرد؛قرارشدبررسی کنم-یکی ازدوستان اینجادرخصوص امتحان خودش ونحوه ارتقای آن م کرد-عزیزی دراینجامتاثرازامورجاری اش ناراحت بود؛توصیه قدری بقول معروف پوست کلفت تروصبورترباشد؛انشاالله حل میشود-عمران درخصوص وضعیت پرونده اش درخصوص مکاتبه مجددنگران بود؛توصیه که ازمبادی حقوقی آن بانک پیگیری کندتاسریع ت اسخ دهند-زمانی هم بااینکه دچارمشکل است ظاهرابرایش مالیات وضع شده!نگران بودبه اوگفتم شرحی به مرجع نظارتی وزارت دارایی بنویسد حتمابامستندات رسیدگی میکنند-اقیانوسی قدری ناراحت ونگران است والبته ازنظرمن بیهوده است منتهاصبروسکوت من راظاهرادلیلی برحق بودن برداشت خودش میداند!وحال وحوصله ی بحث راهم ندارم ولی واقعامتاثرمیشوم ازاین موار ی چه سود؟زمان بهترین راهگشاست-درخصوص پیشنهادویادآوری امینی هم حق بااوبود؛به دوست بزرگواری انتقال دادم ایشان هم نظرشان این بودوقرارشدپیگیری کنند-تولدمحمدمالی راهم تبریک گفتم وتعجب کردکه یادم بوده؛تولدمری راهم تبریک گفتم که ازاینکه دریادم بودهم تشکرکردوهم تعجب؛برایش سلامت وشادمانی آرزومیکنم-رامین هم قدری بامن چت کرد؛جوان پرشوروباانگیزه ای است به اوگفتم دوران ماتمام شده است باورنمیکند-جفری هم د ی یافتن شخصی است که بدون م وبااعتمادنابجابه اوپول داده ومتواری است.درخصوص بدهی من درسالهای دورکه وراث محترم ناشری به شرط پرداخت بانرخ روزاعلام فرمودند بادونفرازمراجع مسلم تقلید م وسوال وفرمودندچون تعمدی برعدم پرداخت نبوده وسایرشرایط جبرزمانه ؛شاخص تورم بارنمیشو ذامن بامبلغی بیشترعینابرای یکی ازمراجع معززفرستادم تاانشاالله بری الذمه گردم.منبع : http://mousavi289.blogfa.com/post/804
شهرآشنای غریبه

درخواست حذف اطلاعات
بنام خدا سال گذشته بایکی ازهم ولایتی هایمان وخانم محترمش اتفاقی آشناشدیم که دراین سال کم وبیش احوال مرامی پرسید وعلقه ایی حاصل شده بود؛امسال هم به روال هرساله ی شان آمده بودندوایشان رازیارت وجاهای دیدنی رانشان دادم که تاکنون ندیده بودند؛ مردمیان سال محترم وکتاب خوان وباصفایی است که امروزمتوجه شدم پدرشهیدهم هستندوفرزندشان رادرموشک باران ایام جنگ ازدست داده اند؛برایم قدری کلوچه های محلی وسوغات آورده بودکلی شرمنده شدم-شنیدم یکی ازدوستان ازجایی تغییریافته وبرای ارزی صحت خبربه یکی ازدوستان دیگرتماس گرفتم وصدای مغمومی داشت ومتاثرشدم بی نهایت که شنیدم همسرشان راازدست داده ودرغم ایشان به سوگ نشسته اند؛تسلیت گفتم وازاینکه نمیدانستم وبدترازآن امکان شرکت درمراسم یادمان راندارم عذرخواهی ؛چقدراین خبرهامر شترمتاثرمیکند-ظهربزرگواری بانگرانی به من زنگ زدکه ماشینش راسرقت کرده اندورفته به کلانتری وآگاهی هم تشکیل پرونده کرده؛ازنحوه ی قضیه بیشتربه انتقال به پارکینگ و..متبادربه ذهن میشد وگفتم پیگیری کنندمنم دنبال میکنم والبته بیمه نبودن بدنه اش موجب تعجبم شدوساعتی بعداطلاع دادکه به پارکینگ منتقل شده بوده؛گویادرحریم اتوبوس واحدپارک کرده بودند؛توصیه برای بیمه بدنه حتمااقدام کند وبدان اهمیت بدهد-خبری درخبرهای کانال هادیدم که درحفاری برای توسعه حرم شاه عبدالعظیم حسنی درری مواجه باجسدمومیایی شده ای شده اندکه محتمل است رضاشاه بوده باشدواین ع وخبرمحل خبرهاوچالش های تاریخی شده است؛ازاین باب وچالش تاریخی اش برایم جالب بود-اخیرادرسلسله تاریخ شفاهی ایران آقای حسین دهباشی بااشخاصی مصاحبه میکند به لحاظ علاقه ای که به تاریخ بخصوص تاریخ معاصردارم بعضاآنهاراپیگیری میکنم منتهادرمواردی بعضا اشخاصی دقیق موردی رانگفته اند درذهنم بودروزی این بخش ازگفته هارا-حداقل درقسمتی که خودم مطلع یاشاهدش بوده ام یااطلاعاتم دقیق تروتکمیلی است بنویسم یامنتقل کنم که شایدهم منصرف شوم اماتاریخ باید بدون حب وبغض ودقیق وبی طرفانه گفته شود؛ماحق نداریم برای خوش آمدخودمان یاهرمورددیگری دقیق نگوییم اگرنگوییم بهتراست تاتحریف؛اخیرادرمیان خاطراتی که می خوانم یکی ازآقایان مطالب وخاطراتی می نویسد که سبک نگارش ودقیق بودن و-تاحالا-حب وبغض درمواردی که من دیده ام یامطلع ام درنوشته هایش ندیدم وبرایش پیام دادم وازسبک وسیاق نوشته هایش بطورکلی واجمالی تشکر -سعیدپیگیرمرخصی خودش است وهمزمان پیگیرمکاتبات چندنفرازاشخاص دیگر؛امیدوارم مشکلش حل شود-گل تپه بازهم پیگیر بودوبرای موضوعی م وکمک خواست به زمانی توصیه تاکمک کند-حبیب تماس گرفت حالم راپرسید؛تشکر منتهانمیدانم قضیه اش به ک ید؟به خانم گفته بودم ازمبادی دیگری پیگیری کنند-یکی ازدوستان قدیمی برای یکی ازدوستانش م کردونگران اوبود-جفری درخصوص یکی ازنزدیکانش که درآزمونی پذیرفته نشده م کرد؛توصیه حتمااعتراض کندشایدفرجی شود-مهران دوست قدیمی ام درخصوص وضعیت خودش م کردکه بام بایکی ازدوستانم امیدوارم که حل شود-فرداتولدیکی ازبرادران ودوستان اینجاست؛تولدشان راتبریک میگویم وسلامت وشادکامی برایشان آرزومیکنم.درخصوص بدهی سالهای دورکه واقعاتادیه آن برایم معضلی شده دفتریکی ازمراجع محترم فرمودند معظم له نظرفقهی خودر ان کرده اندونمی توانند مبلغی مادام که اشخاص هستندبپذیرند؛خدمت مرجع محترم دیگری فرستادم تاانشاالله حل شود.منبع : http://mousavi289.blogfa.com/post/805
فرزانگی...

درخواست حذف اطلاعات

بنام خدا
زینت زنگ زدومیخواست برای علی ومن مشترکاتولدبگیرد؛منهم امکان رفتن نداشتم والبته خیلی متاثرشدم وباهمه ی وجودازاووتوجهی که داردممنونم-مسعوددنبال یدیک ماشین بودکه به دوستی دراینجاسفارش تااگرموردمناسبی بوداطلاع دهد-دریک اپلیکیشن برنامه یکی ازاپراتورها برای فعال شدن ضبط صداودرحقیقت ضبط مکالمه آمده که باتوجه به منع کنترل تماس توسط قانون -بجزحکم محدودوخاص مقام قضایی-موجب تعجبم شد؛مدتی قبل کتبابه رییس سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی منع ولی ظاهرانتیجه مطلوب حاصل نشده ولذادیروزبه سازمان بازرسی کل منع شاید-بابررسی بیشترکارشناسی-اتخاذتد رشایسته کنند؛معمول شترکین وقتی برنامه ای رامیخواهیم نصب کنیم بدون توجه به تبعات وبررسی ومداقه بیشتراجازه همه دسترسی هارابه برنامه های داخلی وخارجی میدهیم واین شایسته نیست-آمانوءل ازنیجریه به من زنگ زدوبابت پیگیری هایم تشکرکرد؛خیلی گشته بودوتلفنم راپیداکرده بوده؛کلی خوشحال شدم وبه ساجدی گفتم باهاش تماس بگیرد؛ساجدی هم ع ی ازاتاق وفضایی محموعه فرستاد که چقدرجوانی وخاطرات مادرآن متوقف وتلنبارشده؛تقریبابرای دیگردوستان هم که فرستادم کلی خاطراتشان زنده شدوالبته چون من ذهنشان باچالش مواجه شد؛مگرمیشودازاین همه سال گذشت؟-گزارش این ماه راهم تهیه وارسال شد؛۱۰ماه گذشت؛امیدوارم نهایتانتایج مطلوب حاصل گردد-دیروزجوانی رااینجادیدم که براثرعشق وعاشقی وتبعات آن آمده وبعدهم باعشقش ازدواج کرده ودونفری قصداقامت دارند؛بعیددانستم تحمل دوری وغربت راکنندومحتملادیریازوداین میل سرکش فروکش کرده ومیروند؛اینهم خیراست-مری درخصوص مشکلش م کرد؛جالب بوددر هرمرحله ای که پیگیری می فضابنوعی بسته میشدوبه بن بست میرسید؛نمیدانم چه بایدکرد؟-فرانس درخصوص اینکه بعلت مشکلات متعدد نتوانسته اقساط رابدهدودچارمشکل شده؛م کرد؛توصیه تلاش کندحداقل بخشی ازاینهارابدهدتادرروال امرقرارگیرد-امین وآرمان ومادرشان برای شرکت درمراسم ازدواج یکی ازبستگان رفتند؛بهردلیل مادرآن جوان ابهامات ودلخوری هایی ازفرزندش دارد-والبته ارتباطی به ماندارد-لیکن چون اینگونه است وبرای پرهیزازتبعات بعدی من نظرم این بوددررفتنشان تامل بیشتری کنن ی خوددانند..-بادوست عزیزی که همیشه مزاحمشان میشوم بخشی ازکارهای فنی خانه انجام شدوشرمنده شدم وماشین هم نیازبه رسیدگی داشت حل شد؛ازایشان متشکرم- دوست جوان وبااستعدادم به من پیام داده که برایش جالب است من تولدهارایادم هست وتقریبادرهرمتنی یادآوری میکنم؛به اوگفتم تقریبادراولین دقایق روزتولدعزیزانم-اگرمشکلی نداشته باشم-تولدشان راتبریک میگویم واین حس که برای دیگری مهم هستی حس خوبی به انسانهامیدهدوازآن حس خوب دیگری بخاطریادآوری وپاسداشت آن خودم هم خوشحال میشوم واین برایم کافی است-یاوری هم تماس گرفت وقدری بازدچارمشکل وابهام شده؛م کرد؛من نمیدانم تاکی بایدباآزمون وخطامواجه باشدومسوولیت قبول کندواینگونه شود؟-منبع : http://mousavi289.blogfa.com/post/760
آ ین دی ماه

درخواست حذف اطلاعات

بنام خدا
امروزیادچندنفرازدوستان وآشنایان که مدتی بودازشان بی اطلاع بودم وچون مامعمولادرمناسبت هاواعیاد باپیامکی یابعضاتلفنی عادت کرده ایم متضمن آن حال همدیگررابپرسیم برای آنهاپیامک زدم وجویای احوال شدم ونوشتم ماهافقط درمناسبت هاجویای احوال میشویم واین پیامک بدعت خوبی است که حال همدیگرراصرفابرای حال همدیگ رسیدن بفرستم؛بازخوردخوبی داشت وبه تقریب بیشتردلهاکمک میکرد وبعدحس این پیام رابرای شعاع بیشتری ازدوستانی که بهردلیل مدتهای بیشتری است ازآنهاخبرنداشتم بفرستم نتیجه بسیارخوب بود بعضی تماس گرفتندوکلی صحبت کردیم وبعضی تصادفایادمن بودندوبعضی اصلاشماره مرانداشتندوخلاصه اتفاق خوبی بود؛همین ارسال پیامک ساده اماصمیمی وصادقانه چقدردنیای ماهاراعوض میکند!قدرباهم بودنمان رابدانیم-قدری بیشترالبته- آ دی ماه ی زیباتری است.منبع : http://mousavi289.blogfa.com/post/761
وبالا ه...بارون..

درخواست حذف اطلاعات

بنام خدا
باسروصدای باران که برسقف وکنارخانه می بارید وبوی دل انگیزآن ازخواب بیدارشدم؛مدتهابودیک چنین صدای وبوی پرمهری بخصوص درفضای خانه های قدیمی وبوی کاه گلی ندیده ونشنیده بودم؛نزول بارش رحمت الهی براین کویرتفتیده بسیاربسیارمغتنم است؛انشاالله همچنان ببارد...وحتمادراولین روزبهمن ماه طلیعه ی روزوماه بهتری رانویدمیدهد..انشاالله.._جویای احوال گل تپه بودم که خبری ازش مدتی بودنداشتم؛خواهرش گفت برای تحمل حبس قطعی اش راهی زندان شده؛متاثرشدم به ساجدی هم اطلاع دادم ناراحت شد؛توصیه کرده بودم حتمااعاده دادرسی تقاضاکندوراه های قانونی رابرود._ظهرنهارمیهمان دوستی بودم وباغذای محلی؛کلی خوش گذشت؛بعدهااینهابخش بزرگی ازخاطرات مامیشود-بابهروزهمسایه ی قدیمی مان صحبت وبااوهم بسیاری خاطرات مرورشدوشماره دیگرهمسایگان رابهش دادم تاارتباطات احیاشود_بعدباغلام همسایه ی قدیمی دیگرمان صحبت وخوشحال شدیم تاثرکه شنیدم فرزنددومش چندسالی است که درنوجوانی فوت کرده است._به تماشای قاتل اهلی نشستم؛داستان چقدر.........!منبع : http://mousavi289.blogfa.com/post/762
پرستارهای آسمانی

درخواست حذف اطلاعات

بنام خدا
فردامیلادباسعادت حضرت زینب کبری-سلام اله علیها-است وتقارن باروزپرستاردارد؛باتبریک این روزازتلاش هاوخدمات پرستاران محترم سپاسگزارم- ب درراه تابلوی ی عمومی رادیدم که نام شهیدی بزرگواربرتارک آن بود؛تعجب وبنظرم نوعی کج سلیقه ای آمدکه بایسته ترآن بودکه درجای مناسب تری بکاربرده میشدوالبته احتمال هم دادم نسبتی بامالک آن-چون خصوصی بود-داشته باشد؛ع رابرای چندنفرازدوستان ونزدیکانم هم فرستادم که تعجب د؛صبح دوستانی به من گفتندظاهرامتعلق به پدرشهیداست وموقوفه؛ازخودم ناراحت ودلگیرشدم؛بااینکه به دوستان هم اطلاع دادم منتهاقصد ایشان راببینم رفتم بازوپدرشهیدنبود؛متوجه شدم موقوفه ای است که اوسرقفلی داردوخانه ی شان هم همان حوالی بودکه تابلوی حسینیه بنام شهیدداشت؛حال انشاالله بعدادوباره میرم این پدرعزیزراببینم؛چقدرقضاوت سخت است!-امروزدختردانشجویی رادیدم که ازموبایل فروشی شکایت داشت؛طبق معمول درورای شکایت روکم کنی ر شترحس ؛شکایت هاهم ازیکدیگرشاذشده است-روستای متروکه عمرانی رامدتی بودتمایل داشتم ببینم ورفتم دیدم؛فضای برهوت وتاثیرگذاری داشت؛وچقدرمغفول مانده برای آثارسینمایی که بایدتوجه بیشتری شود-شریف الکاظمی پس ازمدتهاجویای حالم شدوبیماراست ودرامری م خواست-سالاری به من زنگ زد؛گویابه اوگفته اندجای دیگری برودوازدوبابت ناراحت بوداول اینکه اگراتهامی داردکاش اوراصدابزنندوتفهیم وتحقیق کنندومجازات کنندوازخودش مطمن بودوازسوی دیگرانتقال سخت است بخصوص برای ی که سالیان متمادی باآن انس وخوگرفته باشدواین رافقط انی متوجه میشوندکه آن شرایط رادرک وتجربه کرده باشند؛متاثرشدم؛مادام که من شناخت داشتم ازاوواقعاخلاف بین سراغ نداشتم والبته خوش اخلاق نبودواین درفضای مسوولیت پذیری آنجاباسلایق گوناگون امرکمی نیست؛امیدوارم مشکلش کلاحل شودواین هم خیری درآن باشد.منبع : http://mousavi289.blogfa.com/post/763
نظر م ی ماده520قانون آیین دادرسی کیفری

درخواست حذف اطلاعات

بنام خدا
بالا ه پس ازپیگیری های فراوان نظرم ی اداره حقوقی قوه قضاییه درخصوص مرخصی محکومان بدستم رسید؛بی نهایت خوشحال شدم؛یکی ازبزرگترین دغدغه های عمومی ام هم به نتیجه رسید؛خدای راشاکرم والبته بااین مقدمه بایدتلاش برای اصلاح ورفع ابهام ازماده فوق هم توسط مجلس محترم هم بشود؛نظرم ی رااینجابازنشرمیکنم: 96/10/20 شماره :7/96/2524 شماره پرونده-1607-168/1-96ک جناب آقای محمد علی اسفنانی مدیرکل محترم امور مجلس وزارت دادگستری با سلام و دعای خیر، بازگشت به استعلام شماره 19108 مورخ 1396/8/21 به شماره ثبت وارده 2117 مورخ 1396/8/24 نظریه م ی کمیسیون سوالات خاص آیین دادرسی کیفری این اداره کل به شرح زیر اعلام می گردد: مقنن در ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و تبصره های آن ، با اه خاصی برای زندانیان مرخصی پیش بینی کرده است، به عنوان مثال، مرخصی موضوع صدر ماده 520 قانون یاد شده به منظور ترغیب زندانیان در " رعایت ضوایط و مقررات زندان و مشارکت در برنامه های اصلاحی و تربیتی و ب امتیازات لازم" و مرخصی موضوع تبصره3 این ماده به منظور ترغیب آنان به " جلب رضایت شاکی خصوصی" پیش بینی شده است . بنابراین در صورتی که محکوم واجد شرایط مقرر قانونی باشد و آمادگی برای سپردن تإمین مناسب را نیز داشته باشد محروم وی از برخودداری از مرخصی برخلاف اه مقنن است و مقامات مربوط باید در حدود مقرر با مرخصی آنان موافقت نمایند. محمد علی شاه حیدری مدیرکل حقوقی قوه قضائیهمنبع : http://mousavi289.blogfa.com/post/764
دیروز وامروزوفردا

درخواست حذف اطلاعات

بنام خدا
مجالی شد زیارت بروم ونایب ا یاره بودم وبرای همه ی عزیزانم دعا -بادوست قدیمی جناب زرافشان صحبت وجویای احوالشان شدم وماشاالله باشوروشوق درحال کاروفعالیت اند-گل تپه صحبت کردبامن وهمان اتاق رفته وحالامیخواهدپیگیراعاده دادرسی اش بشود!من نمیدانم وقتی بیرون بودومجال داشت چراشتاب لازم رانکرد؟واین مشکل همه ی ماست؛سهل انگاری وراحت بودن-عمران درخصوص دیدار برادرزاده اش صحبت کردوحل شد؛کلی خوشحال شد-جناب واعظ درخصوص حافظ صحبت کردکه پیگیری کارهایش رامیکندوانشاالله به نتیجه نهایی برسد- شیخی پیگیرکارمزرعه اش بودومراجعاتی داشته وازاین که این کاررادرست پیگیری کردواقعاتعجب -درکانال تاریخ نگاری تدینی عزیز شکارچی راباتوضیحاتی گذاشته بود؛دیدم؛جالب بودوتلخ..-باتوجه به پاسخ اداره حقوقی برای نظرم ی ماده۵۲۰شنیدم بزرگواری نامه ای برای وم اصلاح قانونی آن به مسوولین ذیربط نوشته اندوامیدوارم موردتوجه ومداقه قرارگیرد_مطلع شدم اریک اوچنسی هم بالا ه مشمول تخفیف مجازات قرارگرفت وازابدبه ۱۷سال و۷۰میلیون تومان جزای نقدی تقلیل یافت باسالیان درازحبس انشاالله بزودی مشکلش حل شودوبه کشورخودش برگردد.منبع : http://mousavi289.blogfa.com/post/765
سرما و برف و بوران

درخواست حذف اطلاعات

بنام خدا
سرماومتعاقب آن برف وبوران بسیاری ازاستانهاراتحت الشعاع قرارداده وباوج ستی هاومشکلات درعبورومروروارتباطات امافضایی سرشارازشوق وشعف راایجادکرده وازاین بابت خدای بزرگ راشاکریم؛اینجاهم البته سرماهست اماخبری فعلاازباران وبرف نیست وانشاالله شامل حال این سامان نیزرحمت الهی خواهدشد-علی نقی تماس گرفت وجویای احوالم شد وخبرهم دادمظلومی پس ازپایان مرخصی به بالامنتقل شده است ومن اطلاع نداشتم وهمزمان ابراهیم پوربامن تماس گرفت واطلاع دادمرخصی آمده؛خیلی خوشحال شدم؛این بنده خداپس ازسالیان متمادی اصلاناامیدشده بودوازسوی دیگربیماری اش تشدیدشده ومن راهم نگران کرده بود؛امیدوارم ضمن پیگیری درمانش امورخودش راهم سروسامان دهد-اکبری درخصوص موضوعات خودش م کرد وسهام هم د یچ وخم مشکلات حاصله برخودش د ی را ارهایی مسکن گونه است واین بنظرم چاره کارنیست-بااحسان قدری گپ زدم وخوشحال شدیم؛شغل جدیدی رفته ومشغول شده درموردامیدهم که د ی کاراست م وگفت بیایدپیش من گفتم نه این کارهارابلدنیست ومی ماند؛مدتی است امی وموقتاد ی کاراست تاهمراه بادرس مشغول واستقلالی نسبی داشته باشدومن اکراه دارم هرکاری وهرجایی مشغول شودازدونفرازدوستان نزدیکم خواستم کاری کنندظاهرانتوانستندودرعین حال ازآنان هم ممنونم-حاجی ریچاردازتانزانیاشماره ام راپیداکرده وجویای احوالم شدوتشکرمیکردخیلی خوشحال شدم؛حق شناسی آنان روحم را سندکردوخوشحالی ازاینکه پیش خانواده شان اندوهمین کافی است-نوبوبامن صحبت کردتقریباداردفارسی را فراموش میکند-عزیزی درخصوص شخصی که پیگیرکارش هست به من خبردادنتایج مطلوب حاصل نشده !درهمان بدوامرگفتم این شخص تکلیفش باخودش معلوم نیست که چه میخواهد؟واقدام ازمسوولین محلی چاره کارنیست واقدام دونتیجه همان شدکه گفتم وجالب اینکه الان میگویندخواسته مااشتغال به کاربوده نه شکایت!!بازهم اثباتی برحرف من که تکلیفش باخودش معلوم نیست!-دوستی دراینجاکه کارهای خدماتی میکندطلبی ازشرکت داردباناامیدی ازوصول طلبشان به من گفتندگفتم نامه به مدیرعامل بنویسندوکپی پیگیری هاراهم جوف نامه کنند منتهابازامروزمسوولان محلی گفته اندبازبررسی میکنیم ودرحقیقت زمان راازایشان میگیرندواین بنده خدابازهم فرصت رامی سوزاندمن دیگرچه بگویم؟و مشابه این امورتکراردرتکرارادامه دارد....منبع : http://mousavi289.blogfa.com/post/766
سرمای بدون باران و برف

درخواست حذف اطلاعات

بنام خدا
تولدمهدی تی راتبریک گفتم؛امسال اولین سالی است که درتولدش پدرش هم نیست که یادش راگرامی میدارم،ازدوستان مشترک هم خواستم بهش تبریک بگویند؛سالروزتولدپدر..هم بود که یادشان راگرامی میدارم وغفران وآرامش الهی رابرایشان استدعامیکنم-تولدعمران هم بوداززمانی خواستم دراولین دقیقه شروع روزتولدش ازجانب من تبریک بگویدوهدیه ام رابدهد؛صبح تماس گرفت کلی خوشحال بودوتصورنمیکرددرخاطرمن باشد ازخوشحالی اش سندشدم-تولدزیبایی هم این روزهاست که تبریک میگویم؛دراین روزهاوشبهای سردامابدون باران وبرف تقریب دلهاست که مراگرم میکند-مردمحترمی دراینجاکارهای ترابری میکندومشکلات احتساب جانبازی اش رابامن درمیان گذاشت که توصیه ازمرجعی پیگیری کندتاانشاالله به نتیجه برسد ویاپاسخ مقنع به اوبدهند-بزرگواری درخصوص پیگیری امرمرخصی هامکاتبات وروندآن رابامن م کرد؛انشاالله به نتیجه برسدوالبته آنچه موردرضای الهی است حاصل شود-ایمان آمدبه من سربزند؛خوشحال شدم اورابه بعض جاهای دیدنی بردم سندشد؛مزارهم رفتیم؛ابول ومقدم ازمن خواستندتصویری زیارت کنند وحال خوبی داشتند؛درحین زیارت متوجه شدم مراسم چهلم مادرهمس یرمردمحترم ومودبی است که آنجاهست ودرمراسمش شرکت ؛خوشحال شدوشدم-معلم گواهینامه ام دراینجارادیدم وبرای کارش که ازمرکزبه نتایجی نرسیده بودتوصیه ازراه قانونی دیگری اقدام کندانشاالله توجه کنند-مظلومی بامن صحبت کردومتاسفانه گویاتوجه کافی نکرده ومرتکب غیبت شده است ومیخواست راه جدیدی ر ازماید؛حیف...-مرادی هم گویابازمسوولیت گرفته است کهامیدوارم بازآزمون وخطای دیگری راتجربه نکندوگویاتجربه ای ازگذشته نیاموخته است.منبع : http://mousavi289.blogfa.com/post/767
محبت های دوست داشتنی

درخواست حذف اطلاعات

بنام خدا
ایمان رفت وازتوجهش وقبول زحمت برای آمدن پیش من ازش ممنونم؛بااوفردوس هم رفتیم وهتل زیبایی سنتی داردنهارخوردیم وبرگشتیم وشب هم دوباره ریاب وتحت تاثیراین فضاهای سنتی قرارگرفت؛یک هایپرمارکت هم -اگرچه نه باابعادبزرگ -دراینجاافتتاح شدوشهربازی س وشیده هم درمجتمعی ویک فروشگاه جدیدهم هفته آتی افتتاح میشودکه خوب است ودرفضای شهری ورفاهی مرتبط باآن تاثیرخوبی دارد- شیخی هم آمدوبه من سرزد؛کلی خاطرات مشترک راتداعی ومرورو۲جلدکتابهای نوشته ی خودش راهم آورد؛جالب است که بایدآنهارابادقت بخوانم ؛درکاخک آبشارآنجابرایش خیلی جالب بودوناراحت که چرااین آب مدیریت نمیشود؟البته ازاینکه دیدم شهرداری محترم داردلایروبی میکندونظافت آنجاخیلی خوشحال شدم ومنهم ازکارگران زحمت کش تشکر ؛فضای روستاوخانه های سنتی ریاب کلی اوراسرذوق آوردودرمزارهم که برایش جالب بودوازاینکه باکمبودزمان ومشغله اش یادمن بودوتوجه سپاسگزارم باسیددوست پرخاطره مشترکمان هم صحبت کردیم که بیماربودوبرایش شفای عاجل درخواست میکنم.یک عروسک ازآرمان اینجابودکه موش موشک نام داشت وپسرخواهرم به اوسخت دلبسته بودوتصویری دایم صحبت میکردوجویای حالش بودوقدری هم متضمن چاشنی حسادت آنرابه ایمان دادم برایش ببرد ظاهراخوشحال شده-حاجی ریچاردازتانزانیابه من زنگ زدوهنوزنرسیده پیش خانواده اش دنبال تجارت باایران است وجستجوی مشتری!!به ساجدی گفتم ببین این چی میگه؟منوچی فرض کرده؟-دوستم درخصوص موضوعی بامن م کردوبررسی های من موجب تعجبم شدوالبته افزون برتعجب های دیگر._شنیدم ام بیماروآنژیوکرده خیلی متاثرشدم وازاینکه پیشش نیستم متاثرتر؛ازخانواده خواستم جویای احوالش باشندکه من تاابدمدیون خوبی هاوبزرگی هایش هستم؛سلامت وشادکامی برایش آرزودارم.منبع : http://mousavi289.blogfa.com/post/768
کمدی انسانی

درخواست حذف اطلاعات

بنام خدا
امین وآرمان بامادرشان ازفرصت تعطیلات این ایام استفاده کرده وآمدند؛مجالی شدجاهایی دیگرراهم ببینم؛آرمان دردرسهای خودش نقل قولهایی ازبهلول خوانده بوداورابه مقبره ایشان بردم کلی کیف کردوبرای فردوسی هم که قبلااینگونه بودحال دنبال سعدی وحافظ هم هست-فروشگاه زنجیره ایی دیگری دراینجاافتتاح شد؛خوب است منتهابنظرم مارکت واین قبیل تجارت دراینجااشباع شده باشد-ظهربابچه هاجایی بودم ویکی ازدوستان قدیمی رااتفاقی دیدم هردوپیرترشده بودیم راپس ازسالهاشناخت-درخصوص مشکل دوستم بااینکه نظرصاءیب من مبتنی برامردیگری بودواین برخلاف نظرهمه بخصوص اصحاب حقوق است منتهاشرایطی پیش آمدکه من ازنظرم ع وازاین لحاظ متاثرشدم وتاثربیشتراخلاقی بودچون تعهدیاقولی برای این امرنداده ام منتهازیرساخت وشرایط حصول به نتیجه مطلوب میسرنشد-حافظ نظرداده که چراصرفاامورروزمره رامی نویسم وچر شترنمی نویسم؟گفتم مگرچیزدیگری دارم جزامورروزمره ی زندگی جاری وساری ام؟درعین حال ازتوجهش ممنونم-شنیدم منصورهمسایه پرخاطره ی قدیمی م مارودربیمارستان بستری است؛متاثرشدم وبرایش شفای عاجل استدعامیکنم؛دراین سالهابشدت دلم برایش تنگ شده بودوهمیشه جویای احوالش بودم منتهاگویابه شهردیگری هجرت کرده اند-دیدن کمدی انسانی نشستم؛تلخ امانکات قابل تاملی داشت-سعیدتحت تاثیر سخنرانی دوستی قرارگرفته وازمن خواست تاآن رابه ایشان منتقل کنم؛تلفن زدم بااینکه ارتباط مستقیم نداشتم وبیشتردوستان مشترک داریم ولی ایشان بشدت خوشحال وتشکر د.بزرگواری درخصوص ازدواج خودش وشرایطتش بادوست مشترکی بامن م کرد؛امیدوارم آنچه موجب رضای الهی است جاری شود.منبع : http://mousavi289.blogfa.com/post/769