وبلاگهای رنگارنگ

تراخم

آخرین پست های وبلاگ تراخم به صورت خودکار از بلاگ تراخم دریافت و با درج منبع نمایش داده شده است. در صورتیکه به محتوای منتشر شده معترض بوده و یا محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.فهم اشیاء

درخواست حذف اطلاعات
مردی متلاشی واژگون به روی اسب اسبی رم کرده ازصدای سوت خم خم ای ترسیده ازجمجمه ی کوچک یک دختربچه....منبع : http://reza-pirhayati.blogfa.com/post/1131
بازی جدی

درخواست حذف اطلاعات
خیلی ازدختربچه ها عقب افتاده ام برای رسیدن بایدنفسم راحبس کنم وسریعتربدوم هنگام تماشای مسابقه اسب دوانی مراقب آب نشدن بستنی شان هستند هنگام خا پاری مادرشان مشغول خواباندن عروسک شان هستند میخندند به مرگ عزیزان میخندند به بمباران شهرمیخندند به لباس ی گدایان دوره گردمیخندند گاهی فقط برای دورشدن مگسی مزاحم ساعتهااشک میریزند خیلی ازدختربچه هاعقب افتاده ام برای رسیدن بایدنفسم راحبس کنم وسریعتربدوم شایددلشان سوخت ومن رانیز به بازی جدی شان راه دادند .....منبع : http://reza-pirhayati.blogfa.com/post/1132
روی پنجه

درخواست حذف اطلاعات
شبهاخودم رالای ماشینهاغرق میکنم صورتم به پنجره ها نمی رسد روی پنجه می ایستم دست گودشده ام رابه داخل ماشین هامیبرم دیده نمیشوم مردم فقط ص ک نه می شنوند که ازگودی یک مشت یخ زده بلندمیشود.....منبع : http://reza-pirhayati.blogfa.com/post/1133
شن

درخواست حذف اطلاعات
تمام ساعتهای شنی شهرراش ته ام باشنهاخانه ای ساخته ام که ازابتداویرانی راآغازکرد گلدانهایم راپرکرده ام که پژمرده سرازخاک بیرون آوردند مقداری هم برای پر گورم گذاشته ام مبادا چیزبوی زندگی بگیرد خیلی تلاش تابعداززایمان به مرگ مشغول باشم .....منبع : http://reza-pirhayati.blogfa.com/post/1134
عرق سردزایمان

درخواست حذف اطلاعات
آنچنان درون خاک ازهم پاشیده ام که ازآن دنیای بزرگ همراهم تنهاهمین بدن زر اغربرایم باقیمانده چشمانم بسته بود نفهمیدم ازکدام راه من راتااینجاآوردند چون میخواستم تمام مسیرآمده رابرگردم شاید دنیایی که ازلای کفن ام بیرون ریخته را درمسیربازگشت کنارجاده ای پیداکنم اگ یدان هم زیادمهم نیست لااقل به مادرم میرسم درآن لحظه ای که برای بخشیدن دنیابه من باعرق سرد روی تخت زایشگاه مشغول جیغ کشیدن بود .....منبع : http://reza-pirhayati.blogfa.com/post/1135
عمق ارتفاع

درخواست حذف اطلاعات
ازنقطه ای مرتفع به عمق فاجعه می نگرم چیزخاصی پیدانیست حدس میزنم عده ای آن پایین دیرشان شده وعجله دارند برای خو دن برای بیدارشدن برای رفتن و مرگ یاچیزهای مز فی ازاین دست.....منبع : http://reza-pirhayati.blogfa.com/post/1136
عذرخواهی بامسلسل

درخواست حذف اطلاعات
هنوزجنگی رخ نداده وما کاروان خسته ی اسرایمان را بی هدف روی برفها به دنبال زندان دشمن به راه انداخته ایم خودمان هم نشسته ایم تایکی بیایدوبامسلسل ازماعذرخواهی کند.....منبع : http://reza-pirhayati.blogfa.com/post/1138
پرتاب

درخواست حذف اطلاعات
هربارکه پرازشیرم را ازجامیکنم وجلوی سگهای گرسنه پرتاب میکنم ازشکاف ام نورهای رنگی به آسمان می پاشد برای اولین بار که هنگام بندآمدن باران نقطه ی شروع رنگین کمان راازنزدیک دیدم میخواستم سرم رانیز تقدیم سگها کنم حیف که سگها بیشتربه جویدن تازه روئیده علاقه دارند......منبع : http://reza-pirhayati.blogfa.com/post/1139
زرافه ی پنهان

درخواست حذف اطلاعات
من درلانه ی مورچه ها زرافه ی خودرا گم کرده ام درنهایت نیز به اندازه ی یک مورچه اززرافه ی گم شده ی خودرا خواهم یافت که خیلی ماهرانه گردن زردش را پشت پاهای سیاه یک مورچه پنهان کرده است......منبع : http://reza-pirhayati.blogfa.com/post/1140
هاى فضایى

درخواست حذف اطلاعات
فضانوردان اعزامى به ماه موفق شدند اولین خیابان راروى ماه درست کنند یک خودروبدون راننده نیز بصورت نمادین کنارخیابان گذاشته شده است شبهاى مهتابى که قرص ماه کامل است باچشم غیرمسلح نیز هاى فضایی راازروى زمین مى توان دید که کنارتنهاخیابان ماه بافیگورهاى مختلف صف کشیده اند اینروزهازمین خالى ازمردشده همه چمدان به دست پیاده به سمت ماه وسیارات دیگردرحرکتند براى کشف هاى احتمالى که درکنارخیابان هاى فضایى سرگردانند.....منبع : http://reza-pirhayati.blogfa.com/post/1091
فراربه زندان

درخواست حذف اطلاعات
فراربه زندان حادثه ى تکرارى تمام اشده است گاهى براى روشن سیگارم بایدسالهادنبال یکنفربگردم یکنفر که کبریت داشته باشد یکنفرکه کبریتش گوگردداشته باشد یکنفرکه گوگردکبریتش خیس نباشد تاچشم به هم میزنم تمام مردم شهر شبانه باکندن تونل خودرابه داخل زندان رسانده وپناهنده میشوند فرارشبانه ودسته جمعى به داخل زندان ازترس گلوله هاى آزادى فراربه زندان براى زندگى شایدبهترباشد من هم ازراه همین تونل هاى کنده شده خودم رابه مردم شهردرزندان برسانم آنجالااقل کبریت گوگرددار وخشک فراوان است....منبع : http://reza-pirhayati.blogfa.com/post/1092
تنهازن فرارنکرده ى

درخواست حذف اطلاعات
تمام قلعه هاى سیاه وبزرگ که فیلهاى تنومند با گرز و منجنیق ازآنهادفاع میکنند قصه اى هستندبراى خواب ک ن آینده
قصه ى مردى بدون اسلحه که درسیاهچاله ى تاریک وسرد قلعه تنهازن فرارنکرده ى را بغل کرده وازترس درحال لرزیدن بود .....منبع : http://reza-pirhayati.blogfa.com/post/1094
سایه ى گله هاى نهنگ

درخواست حذف اطلاعات
قلب سیاه من ازسرخى لبهاى تمام ن جهان سرخ تراست هر باورندارد مى تواند بابوسیدن دیواره ى قلبم شانس خودراامتحان کند شک نداشته باشید جاى سرخى لبهاى ن جهان به روى قلب سیاهم مانندلکه اى سیاه به روى صفحه اى سفیدخواهددرخشید البته بوسیدن درمکان هاى شناممنوع فقط احتمال غرق شدن راچندبرابرمیکند و قلب هاى دریایى به خاطرعمق زیادوسایه ى گله هاى نهنگ دردرونشان این چنین تیره اند
درست مثل لکه اى سیاه روى ابرهاى سفید درست مثل لکه هاى تیره ى ماه
نه اندکى درخشان تر .....منبع : http://reza-pirhayati.blogfa.com/post/1095
بادامهاى تنگ

درخواست حذف اطلاعات
قدرت این نورهاوسایه ها قدرت این رنگها قدرت این پوستهاى کشیده شده به روى گوشتها خیلى بیشترازچشمهاى تنگ وبادامى من است هرطورکه حساب میکنم باوروداولین تصویربه کاسه ى چشمم براى همیشه کورشده ام اماحساب این رانکرده بودم که جهان به قدرى ازبادام کوچکتراست که باهیچ چشمى قابل دیدن نیست اصلاخیره شدن به خورشیدبااین بادامهاى تلخ وتنگ به غیر ازسیاهى و بسته شدن چشمها چیزدیگرى د ى نخواهدداشت.....منبع : http://reza-pirhayati.blogfa.com/post/1096
قرارمان: فرداشب دربهشت, دورمیزشام

درخواست حذف اطلاعات
ویرجینیا نوشته بودى چه کارمیکنم? بایدبگویم که روى تکه یخى شناور
مثل س قطبى گیرافتاده ام
تکه یخ شناورزی ایم مدام کوچکترمیشود روى همان تکه یخ شناور
می م و گریه میکنم وآواره ى آبهاى سردجهانم
آرزوى هیچ ساحلى رانیزدرسرنمى پرورانم ویرجینیا سیگارراترک کرده ام میکشم وبستنى قیفى لیس میزنم چرت سنگین است ولیس هاى من خیلى کندهستند تامیخواهم باچشمان بسته زبانم راازلبه قیف به قله بستنى برسانم بستنى آب میشود وتنهایک قیف خالى وخمیرشده توى مشتم باقى مى ماند ویرجینیا ب آ به آرزویم رسیدم کنارسگى که سرش رادرون سطل کرده بودنشستم تکه اى ژامبون گوشت دودى و%90 راازدهانم آویزان سگ ولگردتاخواست ژامبون راازدهانم بقاپد بادودست صورتش رانگه داشتم ولبهایش رابوسیدم ویرجینیا عزیزم هاى آویزان سگ ماده خیلى زیبابودند بادست مقدارى هایش رامالیدم ویرجینیا تونمى دانى چراسگ ولگرد ژامبونش رانخوردوآن راجلوى پایم تف کرد وقتى که لبهایش رابوسیدم یاوقتى که هایش رامى مالیدم بدون هیچ حرکتى فقط خیلى غمگین به زمین خیره شده بود ویرجینیا تو تابه حال اشک ریختن یک سگ ولگردرادیده اى?! ویرجینیا محبوب مرده وبهشتى من خودت خوب میدانى که من آرزو بلدنیستم تمام حس هاى عجیب ومتفاوت دنیارانیزتجربه کرده ام یا به خوابم بیاومقدارى آرزو یادم بده یا چنان برایم آرزوى مرگ کن که فرداشب شام رادربهشت باهم دوریک میزبخوریم......منبع : http://reza-pirhayati.blogfa.com/post/1097
خون س زخمى را بریز درون رگم

درخواست حذف اطلاعات
خون س زخمى راقبل ازچکیدن به روى برف
درون رگهاى خالى وخلوتم مى ریزم دهانم رابه روى دهان پلنگى مهاجم گذاشته
تمام هواى اش رابه درون ام میکشم
شایدبدن نیمه جان وبى حرکتم بتواند پابه پاى انقل ون درون ذهنم به شورش شبانه بپردازد.....منبع : http://reza-pirhayati.blogfa.com/post/1098
نظریه خون غلیظ وخو دن کنارغریبه ها

درخواست حذف اطلاعات
تمام کمپ هاى ترک اعتیاد دیوا به دیواریکدیگرند امروزازروى دیوارکمپ فرار خودم رابه درون حیاط کمپ کنارى انداختم
کمپى نه ومردانه بود شامل یک خیابان ویک پیاده رووچندین عابر کمپ قبلى به اجبار وابستگى ام راترک دادند وآزادم د این کمپ نه ومردانه به آرامى آزادى ام راترک داده ووابسته ام د تاروزى که دوباره ازوابستگى خسته شده شبانه خودم راازروى دیوار به درون حیاط کمپ قبلى پرت کنم واقعانمى فهمم چرابرسر
نظریه ى میزان الکل ومرفین درون خون یانظریه ى خو دن کنارغریبه ها این همه اختلاف نظروجوددارد....منبع : http://reza-pirhayati.blogfa.com/post/1099
درآغوش گرفتن هندوانه

درخواست حذف اطلاعات
ازوقتى به یاددارم دستهایم راازکتف کنده بودم تامجبورنباشم حتى یک هندوانه رادرآغوش بگیرم توکه مى دانى من بادست ودهان دیگران سیگارمیکشم پس ازطرف من یک بارخودت رابراى خداحافظى درآغوش بگیر حتى اگرلوکوموتیوران هزاربار سوت قطار رابراى ترک ایستگاه به صدادرآورد ....منبع : http://reza-pirhayati.blogfa.com/post/1100
دوچرخه

درخواست حذف اطلاعات
همیشه بعدازمراسم سو ک بدرقه وقت آن میرسد که به سرعت خودم رابادوچرخه به مقصدنهایى قطاربرسانم تااولین ى باشم که روى پله هاى قطاربه توسلام میکنم وازطرف مردم شهر مراسم هیجان انگیزاستقبال رااجرامیکنم طى سالهاى گذشته به قدرى دنبال قطاررکاب زده ام که فراموش کرده ام کدام ایستگاه مخصوص گریه وبدرقه وکدام ایستگاه مخصوص خنده واستقبال بوده به همین خاطراست که گاهى هنگام بدرقه باخنده میگویم چه خوب شدکه رفتى یاهنگام استقبال با گریه مى پرسم چرادوباره آمدى?!....منبع : http://reza-pirhayati.blogfa.com/post/1101
ح ون خانگى ات هستم

درخواست حذف اطلاعات
با گله اسبهاى وحشى ام به دشت گل روى صورتت حمله میکنم نگران نباش نمیگذارم حتى شبنمى ازروى برگى تکانده شود هنگام رام این گله وحشى به تک تک اسبها گوشزدکرده ام که اگر یک شاخه گل زیر سم هایشان لگدبشود یال و دمشان راقیچى میکنم وبه جاى ح ون و قورباغه اهلى میفروشم شان به مهدکودک البته مهدکودکى که مادران بچه هاسالهاست ازتاخیرشان میگذرد مهدکودکى که ک ن آنجا هیچ امیدى به بازگشت به خانه ندارند....منبع : http://reza-pirhayati.blogfa.com/post/941
یوسف رخ داد

درخواست حذف اطلاعات
ب سنگین ترین شب عمرم بود تاصبح مشغول مطالعه احکام رابطه جنسى بودم حکم رابطه جنسى با وگوساله وشتر رابطه جنسى باپرندگان رابطه جنسى باحیوانات وحشى و اهلى ازماروگربه گرفته تا نابالغ اکثرفتواها حکم به طردوسوزاندن وفروش مخفیانه داده بودند احکام رابطه جنسى باک ن دسال ونابالغ که حین رابطه جنسى عضوى ازبدنشان ناقص شده
حتى حکم عبادات م بعدازایجادرابطه راخواندم حالامن میخواهم یک حکم بدهم اول م راقاضى شهر ید دوم نگذاریدآن حیوان زبان بسته یاآن کودک ازجلوى چشمان م دورشود سوم م رابعدازمرگش باهمان حیوان وکودکى که به آنهامیل پیداکرده درون یک کفن بپیچید و دریک قبربگذارید چهارم من ازطرف اکثرانسانهاى کره زمین ازتمام حیوانات وک ن حتى ازتمام گیاهان واشیائى که به آنها شده عذرخواهى میکنم راستى خواستم بپرسم واقعاروزى روزگارى یوسف رخ داده است یا مصریان ازخودشان داستان درآورده ومنتشرکرده اند....منبع : http://reza-pirhayati.blogfa.com/post/942
مطرب کوچه گرد بى سازوبى کوچه

درخواست حذف اطلاعات
مطرب کوچه گردى بودم سازم راخادم مسجدش ت کوچه گردى میکنم قبل ازآنکه خادم خیابان کوچه ام رابشکند چون مطرب کوچه گرد بى سازوبى کوچه را بچه هاى پاپتى استخوانش بشکنند.....منبع : http://reza-pirhayati.blogfa.com/post/943
خلال دندان آفریقایى

درخواست حذف اطلاعات
دراین بازى من خلال دندان هستم توآفریقا دربین مردم آفریقا خلال دندان جایى ندارد دربین دندانهایشان نیز همینطور ....منبع : http://reza-pirhayati.blogfa.com/post/944
تنهازن سفیدپوست آفریقا

درخواست حذف اطلاعات
من تنها زن سفیدپوست آفریقا بودم زنى که میخواست پیاده وبایک چمدان ازوسط آفریقا قدم ن عبورکند اول قصه گفتم تنهازن سفیدپوست آفریقابودم الان دیگرنیستم به وسط آفریقاکه رسیدم کاملاتمام شده بودم فقط چمدانم که به قدم زدن عادت کرده بود به تنهایى ازآفریقا گذشت....منبع : http://reza-pirhayati.blogfa.com/post/945
پرنده فرارى ازآسمان

درخواست حذف اطلاعات
یک نوع سفیدداریم که به آن زردمیگویند یک نوع سفیدداریم که به آن سرخ میگویند یک نوع سفیدداریم که به آن سبزمیگویند یک نوع سفیدداریم که به آن چیزى نمیگویند همینطورسیاه ودست نخورده باقى مانده است کلادرجهان فقط یک چیزداریم که بااسامى ورنگهاى مختلف میخواهیم دست وپاى آن پرنده ى فرارى ازآسمان راببندیم....منبع : http://reza-pirhayati.blogfa.com/post/946
مهمان عروسى پدرومادرم بودم

درخواست حذف اطلاعات
وقتى درخواب فریادمیزنم توى بیدارى گلویم مى گیردوصدایم خش داراست وقتى توى بیدارى چاى راتلخ میخورم درون خواب جیبهایم پرازقنداست آنقدربین خواب وبیدارى سرگردانم که هروقت دلم میگیرد باکت وشلواروکراوات میخوابم تادرخواب مهمان عروسى پدرومادرم باشم نه اینکه بخواهم باجشن خودم راخوشحال کنم میخواهم به عروس یعنى همان مادرم بگویم که امشب خودت رابه دل دردبزن تا من بعدهابوجود نیایم حداقل تولدم چندنسلى به عقب بیفتد.....منبع : http://reza-pirhayati.blogfa.com/post/947
تخم ریزى لاک پشتها

درخواست حذف اطلاعات
آنقدراین غرق شدن طولانى شده که فقط آرزوى دیدن کف دریارادارم بالا ه من نیزبه عنوان یک غریق حق دارم کف دریادرازبکشم وماهى هاى گوشتخوار برسر اندام پف کرده ام باهم دعواکنند حالم بهم میخورد ازتمام کشته هاى شناورومعلق حتى اگرآن خفه ى درآب خودم باشم خوش بحال مردگان خو ده درقبرهاى خشک خوش بحال مردم خفه ى کف دریا جنازه ماکه سالهاست باهرموج سرازساحلى درمیاورد تخم ریزى میکندوشبانه به دریابرمیگردد مثل لاک پشتى که درزندگى تولدهیچکدام ازفرزندانش را ندیده است.....منبع : http://reza-pirhayati.blogfa.com/post/948
آن همه فیل.. این همه پوست

درخواست حذف اطلاعات
من کوهى ازپوست خا ترى وبى مصرفم باقیمانده ازیک فیل زخمى وغمگین که بعداز اش اشتباهى آن همه فیل رادورانداختند به جایش این همه پوست رانگه داشتند....منبع : http://reza-pirhayati.blogfa.com/post/949
پیرمردهاى دربارى

درخواست حذف اطلاعات
سن پیرمردهارابامدت حکومت پادشاهان اندازه میگیرند این پیرمردتابحال چها ادشاه رادیده آن پیرمردتابه امروزتاجگذارى پنج پادشاه رادیده است اصلاطورى عنوان میکنندکه انگار پیرمردهامسئول تولدوتاجگذارى ومرگ پادشاهان هستند ن تابه امروز فقط مادرم راازنزدیک دیده ام....منبع : http://reza-pirhayati.blogfa.com/post/950
مستقر

درخواست حذف اطلاعات
هزاردریاى مرده و زنده درچشم تو مستقراست که تاپلک میزنى به اندازه هزارجهان ازنزدیکترین ساحل دور میشوم زنجیره بادهاى زمستانى درگلوى تومستقراست که قبل ازشنیدن نجواى گلویت خواب هزارساله اى مرا برده نمیدانم درون قوزک پاى تو چه چیز مستقراست مى بینمت ثابتى ومن بین اهالى تو سرگردان......منبع : http://reza-pirhayati.blogfa.com/post/842